n w    w w w w

Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 05 września 2013 08:50

                                                                                          Budziszewice, dnia  04 września 2013 roku

                                                                                            

                                                                                          Mieszkańcy Gminy

                                                                                         _______________________________________

 

                                 Zapraszam na nadzwyczajną XXV sesję Rady Gminy Budziszewice,  która   odbędzie  się  w dniu 06 września 2013 roku /piątek/ o godzinie 13,00 w  sali posiedzeń Urzędu Gminy.

  Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał  w sprawach:

1) przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budziszewicach,

2) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015,

3) zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

4) udzielenia odpowiedzi na skargę,

5) zmiany Uchwały Nr XI/64/12 Rady Gminy Budziszewice z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Punkt Przedszkolny w Rękawcu prowadzony przez Gminę Budziszewice,

6)  ustalenia wysokości  opłat za ścieki dowożone do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Budziszewicach,

7)  zmiany uchwały Nr XXI/121/2013 Rady Gminy Budziszewice z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy.

6. Zapytania i wolne wnioski.

7. Sprawy różne.

8. Zakończenie obrad.

                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                        (-)  PiotrJagiełło