n w    w w w w

Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 21 lutego 2014 15:01

                                                                                                  Budziszewice, dnia  20 lutego 2014 roku

 

 

                                                                                        Pan/i

                                                                                                 MIESZAKŃCY GMINY

                                                                                          _______________________

 

                                 Zapraszam na  XXIX sesję Rady Gminy Budziszewice,  która   odbędzie  się  w dniu 27 lutego 2014 roku /czwartek/ o godzinie 13,00 w  sali posiedzeń Urzędu Gminy.

  Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał  w sprawach:
 5. zmiany budżetu Gminy na 2014 rok,
 6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Budziszewice,
 7. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu,
 8. wyodrębnienia w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
 9. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budziszewice w 2014 roku,
 10. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
 11. przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Bzura”.
 12. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,,
 13. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz odstąpienia od zwrotu wydatków,
 14. zmiany uchwały nr XXV/144/2013 Rady Gminy Budziszewice z dnia 06 września 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015,
 15. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Budziszewice za 2013 rok.
 16. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2016 i działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2013 rok.
 17. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy.
 18. Zapytania i wolne wnioski.
 19. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad.

                                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                    /-/ Piotr Jagiełło