Drukuj

 

Walne zebranie sprawozdawcze członków OSP Budziszewice

5W dniu 22 lutego 2020 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za 2019 rok członków Ochotniczej Straży Pożarnej  w Budziszewicach.
Swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Marian Holak, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim Krzysztof Iskierka, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Tadeusz Cisowski, były Przewodniczący Rady Gminy Budziszewice Piotr Jagiełło oraz członkowie honorowi Zbigniew Białas, Jerzy Surgot i Jan Górski.

2

Sprawozdanie z działalności jednostki oraz plan działalności na rok 2020 przedstawiła druhna Aneta Kubryn.

Obecnie jednostka liczy 57 członków /w tym 13 kobiet/: 51 zwyczajnych, 3 honorowych i 3 wspierających.  W okresie sprawozdawczym zarząd odbył 8 posiedzeń. Jednym z najważniejszych zeszłorocznych wydarzeń były obchody 100- lecia powstania jednostki. Więcej o wydarzeniu piszemy TUTAJ.

W roku sprawozdawczym jednostka 33 razy uczestniczyła w akcjach ratowniczych, w tym: przy gaszeniu pożarów 16 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń 17 razy. Alarmy fałszywe 2 razy. Strażacy brali udział w akcjach na terenie sąsiednich gmin: 7 razy w gminie Żechlinek, 4 - Ujazd, 2 - Koluszki. Jednostka posiada 22 ratowników uprawnionych do udziału w akcjach, w tym 7 ratowników medycznych.  10 ratowników posiada dodatkowe uprawnienia w zakresie współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym      
Do zdarzeń najczęściej wyjeżdżali:    
Zbigniew Krauze – 24 razy,       
Marcin Kotynia – 22 razy,          
Zbigniew Kotynia, Zbigniew Hetych i Kacper Kubiak  – 20 razy,
Marcin Pawelec - 16 razy,           
Mirosław Kubiak – 13 razy.

W minionym roku strażacy doskonali swoje umiejętności uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną w Tomaszowie Mazowieckim. Prowadzili też działalność prewencyjną w postaci pogadanek przeprowadzanych dla mieszkańców gminy.
W roku sprawozdawczym jednostka otrzymała od gminy, zakupione z dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi: 4 tłumice, 6 gaśnic, 2 siekiery, 4 ubrania UPS, 10 szt. odcinków W-52 i 6 szt. odcinków W- 75. Od osoby fizycznej:  kamerę termowizyjną, laserowy czujnik temperatury i latarkę strażacką. Z PSP Tomaszów Mazowiecki - sprzęt do szkoleń: laptop, kserokopiarkę i rzutnik.
Strażacy inwestowali także w strażnicę: wyremontowano łazienki, 2 stanowiska samochodowe i pomieszczenie gospodarcze. Zakupiono firanki do sali konsumpcyjnej i widowiskowej.  Dokonano licznych napraw przy samochodzie bojowym marki Jelcz.
W ramach prac społecznych pomalowano maszt, bramę i płot za strażnicą, przygotowano podłoże i zasiano trawę na placu defiladowym, położono 180 m2 kostki brukowej, odnowiono znaki drogowe poziome przed strażnicą.
W zakresie prac społecznych  na 2020 rok  zaplanowano utrzymanie budynku i terenu wokół strażnicy. W zakresie wyposażenia jednostki priorytetem  jest nabycie nowego samochodu bojowego oraz dwóch radiostacji nasobnych. Planowane inwestycje obejmują remont chłodni.

 zarząd

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 i plan finansowy na rok 2020 przedstawił druh Grzegorz Kruś

Dochody jednostki w 2019 roku ukształtowały się na poziomie 131 419 zł, wydatki 129 383 zł. Zadania sfinansowane ze środków zewnętrznych  obejmowały: 
1. remont łazienek – 31 932 zł ARiMR, 
2. sprzęt techniczny - 15 084 zł Urząd Marszałkowski  
3. remont garażu i sprzęt szkoleniowy – 15 000 zł KG PSP.          
4.
dofinansowanie remontu – 9 648 zł Gmina Budziszewice.                    

W 2020 roku strażacy planują osiągnąć dochody w wysokości 85 800 zł, wydatki 78 200 zł, w tym wnioskowana kwota na środki finansowe z budżetu gminy – wydatki bieżące 10 000 zł.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawiał druhna Małgorzata Piwońska.

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 1 posiedzenie i 1 kontrolę. Komisja nie wniosła uwag do działalności zarządu.
Zarząd  OSP jednogłośnie otrzymał absolutorium za okres sprawozdawczy.

Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa – z inicjatywy Prezesa Tadeusza Cisowskiego otrzymała Pani Zofia Trębacz - kucharka, która od kilkunastu lat współpracuje z jednostką.

Wyróżnienie za zapewnienie gotowości bojowej jednostki, z rąk Komendanta Powiatowego PSP w Tomaszowie Mazowieckim, otrzymał druh Zbigniew Krauze. Za pracę wykonaną na rzecz PSP Tomaszów Mazowiecki -  Mirosław Kubiak.

Prezes jednostki Roman Zieliński podziękował zaproszonym gościom oraz wszystkim druhom za zaangażowanie w przygotowanie obchodów 100 – lecia  OSP Budziszewice, zaś  Zarządowi OSP za dobrą współpracę.

Zaproszeni goście wyrazili uznanie dla działań podejmowanych przez jednostkę. Podziękowali za dotychczasową  współpracę i życzyli dalszego rozwoju. MP

6

5

10

7

 PRZEJRZYJ GALERIĘ ZDJĘĆ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BUDZISZEWICACH