n w    w w w w

Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 15 czerwca 2011 14:53

                                                                                                                                                    Budziszewice, 14.06.2011r.

I N F O R M A C J A
dotycząca wyborów ławników sądowych
na kadencję 2012 - 2015

Rada Gminy Budziszewice informuje, że w związku z upływem w bieżącym roku kadencji ławników sądowych rady gmin obowiązane są dokonać wyboru ławników na kadencję lat 2012-2015.

Liczba ławników wybieranych przez Radę Gminy Budziszewice wynosi:
1/ do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim : ogółem – 1
w tym do sądu pracy - 1
2/ do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim: ogółem – 2.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich
2) jest nieskazitelnego charakteru
3) ukończył 30 lat
4) jest zatrudniony, prowadzi działalności gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku
5) nie przekroczył 70 lat
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy
6) duchowni
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej
8) funkcjonariusze Służby Więziennej
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Gminy:

1) prezesi właściwych sądów
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.


Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na Karcie zgłoszenia i dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
Uwaga: dokumenty wymienione wyżej w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniej niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.


Do zgłoszenia kandydata dokonanego przez: stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, do Karty zgłoszenia dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.
Uwaga: Dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.


Do zgłoszenia kandydata dokonanego przez obywateli do Karty zgłoszenia dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
Uwaga: zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po upływie terminu, a także zgłoszenia które nie spełnią wymagań formalnych zostaną pozostawione bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.


Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 30 czerwca 2011r. (czwartek) o godz. 15:30.
Miejsce zgłaszania-Urząd Gminy w Budziszewicach, Sekretariat Urzędu .

 
Druk Karta zgłoszenia oraz dokładne informacje dotyczące trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników można uzyskać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Budziszewicach.
Druk Karta zgłoszenia można pobrać również ze stron internetowych:
1. Ministerstwa Sprawiedliwości : www.ms.gov.pl
2. Gminy: www.budziszewice.com.pl .

Ze strony tej można również pobrać : wyciąg z ustawy z dnia 27 lipca 2001r.Prawo o ustroju sądów powszechnych; ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r. o zmianie ustawy-Prawo sadów powszechnych; rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 09 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia; druk „zapytanie o udzielenie informacji o osobie do Krajowego Rejestru Karnego"(na potrzeby wystąpienia do KRK), opracowane przez Urząd Gminy druki oświadczeń kandydata na ławnika oraz druk Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika(w przypadku gdy zgłoszenia dokonanego przez obywateli).

 

Wyboru ławników Rada Gminy dokona w głosowaniu tajnym w terminie do końca października 2011 roku.

 

                                                                                                   Przewodniczący
                                                                                                     Rady Gminy
                                                                                                    Piotr Jagiełło

 

 

 1. druk Karta zgłoszenia

2. druk Oświadczenia kandydata na ławnika

3. druk Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika ( w przypadku zgłoszenia dokonanego przez obywateli)

4. druk ,, zapytanie o udzielenie informacji o osobie do Krajowego Rejestru Karnego" (na potrzeby wystąpienia do KRK)

5. wyciąg z ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

6. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o zmianie ustawy- Prawo sądów powszechnych


7.rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 09 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty złoszenia