n w    w w w w

PPWOW - Program Integracji Społecznej
WIZYTA STUDYJNA NA PODLASIE

IMG_2865W dniach 17-19 września 2010 roku 29 kobiet reprezentujących działające na terenie naszej gminy organizacje kobiece wraz z Konsultantem Regionalnym  Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Panią Krystyną Fuerst wyjechały na wizytę studyjną na Podlasie. Była to nagroda za ponad roczną społeczną działalność na rzecz  lokalnego społeczeństwa. Celem wizyty było zapoznanie się z tym, co wydarzyło się w województwie podlaskim w związku z realizacją Programu Integracji Społecznej oraz zwiedzenie pięknych terenów Podlasia.
Więcej…
 
Drukuj Email
WIZYTA STUDYJNA W NASZEJ GMINIE

IMG_1531Gminy realizujące Program Integracji Społecznej będący częścią PPWOW mogą przeznaczyć część otrzymanych środków na wizyty studyjne, których celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz uzyskanie praktycznych informacji bezpośrednio od osób, które same prowadzą usługi społeczne, zasługujące na uwagę. Gmina Żarnów część swoich środków przeznaczyła na sfinansowanie dwudniowego pobytu na terenie Gminy Budziszewice, który miał miejsce 8 i 9 lipca b. r.
Gości z Gminy Żarnów, wśród których byli m. in. Wójt Maria Morawska, zastępca Wójta Rafał Kozak i panie z Kół Gospodyń Wiejskich, powitał Wójt Gminy Budziszewice Marian Holak, Przewodniczący Rady Gminy Marek Owczarek, ks. Proboszcz Stanisław Kołodziejski, Konsultant Regionalny Programu Integracji Społecznej Krystyna Fuerst, Koordynator Gminny Programu Integracji Społecznej Małgorzata Piwońska, Pracownik ds. Promocji Gminy Małgorzata Wójcik oraz przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy. Celem wizyty była możliwość przyjrzenia się z bliska dynamicznie rozwijającej się i sprawnie funkcjonującej Gminie Budziszewice, która została wyróżniona przez Zespół Zarządzający Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.
Więcej…
 
Email
GMINA BUDZISZEWICE NA KONFERENCJI W DĄBIU

dabie_210 maja 2010 roku gmina Budziszewice reprezentowała województwo łódzkie na Ogólnopolskiej Konferencji pod nazwą Dobre pomysły na lokalne organizacje pozarządowe, która odbyła się w  Dąbiu nad Nerem.
Uczestników powitała Orkiestra Dęta z gminy Wilczyn. Otwarcia konferencji dokonał burmistrz miasta Dąbia Zbigniew Mielczarek, który przywitał zaproszonych gości.
Gminę Budziszewice obok Wójta Mariana Holaka, Sekretarza Gminy Aliny Jareckiej, Koordynatora Gminnego Programu Integracji Społecznej bedącego częścią PPWOW Małgorzaty Piwońskiej i pracownika ds. promocji gminy Małgorzaty Wójcik reprezentowały panie z Kół Gospodyń Wiejskich: Edyta Grabowska, Małgorzata Jagiełło, Dorota Kowalczyk, Agnieszka Krauze, Janina Smoleń, Barbara Woźniak, Grażyna Woźniak, Justyna Woźniak. Na konferencji nie mogło zabraknąć również Konsultanta Regionalnego woj. łódzkiego Krystyny Fuerst, która od samego początku wspiera naszą gminę w realizacji programu PPWOW.
Więcej…
 
Email
Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich  nowy program - nowe możliwości

kurs_spiewuGmina Budziszewice, w ramach środków uzyskanych przez Rząd RP z kredytu Banku Światowego na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW), uzyskała dotację w wysokości 101.513,20 zł. na sfinansowanie usług integracyjnych dla mieszkańców gminy. Część przyznanych środków w wysokości 47.353 zł. Wójt Gminy Marian Holak przeznaczył na działania zmierzające w kierunku integracji oraz zwiększenia aktywności i bezpieczeństwa dzieci oraz młodzieży w wieku od 6 do 15 lat a także 36. 000 zł. na zajęcia organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy.
Więcej…
 
Drukuj Email

Przystępujemy do realizacji Programu Integracji Społecznej

spotkanie_w_sawnie_1W dniu 8 stycznia 2009r. w Sławnie odbyło się spotkanie szkoleniowe Koordynatorów PPWOW. Gminę Budziszewice reprezentowali Wójt Gminy Marian Holak, Sekretarz Alina Jarecka oraz Koordynator Gminny programu Małgorzata Piwońska. Spotkanie poprowadziła Konsultant Regionalny Programu Pani Krystyna Fuerst.
Priorytetowym zadaniem Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich jest aktywizacja społeczna i instytucjonalna obszarów wiejskich.

Więcej…
 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 24 sierpnia 2010 15:34
 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 07 września 2010 15:56
 
PDF Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 19 sierpnia 2010 14:03
Poprawiony: czwartek, 19 sierpnia 2010 14:10
 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 10 sierpnia 2010 10:10
Poprawiony: poniedziałek, 16 sierpnia 2010 12:21
 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
poniedziałek, 26 lipca 2010 14:00

Ogłoszenie o wyborze ofery na świadczenie usług pn.
,, Zorganizowanie wyjazdowego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży"

 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 06 lipca 2010 13:21

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Dnia 06 lipca 2010r. Wójt Gminy Budziszewice ogłasza otwarty konkurs
nr PPWOW DiM 2/2010 na realizację usług integracji społecznej
w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA
Usługi integracji społecznej p.n.
Zorganizowanie wyjazdowego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
poniedziałek, 29 marca 2010 15:41
 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 16 marca 2010 15:15

Zaproszenie Nr PPWOW DiM 1/2010
do składania oferty na usługi Integracji Społecznej

o wartości nieprzekraczającej 2000 euro w ramach
Poakcesyjnego Programu wsparcia Obszarów Wiejskich,
w trybie procedury specjalnej CPP

Formularz oferty Wzór umowy

Wzór sprawozdania
 
Drukuj Email
 
Drukuj Email
Informacja o wyborze ofert na usługi integracji społecznej

pt.,, Działania ukierunkowane na integrację oraz zwiększenie aktywności mieszkańców
gminy Budziszewice poprzez stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju."


Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 2/2009 Wójta Gminy Budziszewice z dnia 5 stycznia 2009r. w celu dokonania wyboru usługodawców realizujących Program Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanego z umowy pożyczki nr 7358 POL, zawartej w dniu 07 kwietnia 2007r. pomiędzy Rządem Polskim a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju dokonała w dniu 25 czerwca 2009r. oceny ofert złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej, ogłoszone przez Wójta Gminy Budziszewice.
W wyniku oceny ofert wybrano następujących usługodawców:

1.Stowarzyszenie Kobiet Kreatywnych SZYK z Budziszewic - na świadczenie usługi ,, Zorganizowanie jednodniowego pikniku rodzinnego w miejscowości Budziszewice"
2.Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich ,, Mierznianki" z Mierzna - na świadczenie usługi ,, Rozszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców gminy Budziszewice w Domu Ludowym w Mierznie"
3.Koło Gospodyń Wiejskich z Rękawca - na świadczenie usługi ,, Organizowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu dla mieszkańców gminy w pomieszczeniach Filialnej Szkoły Podstawowej w Rękawcu"
4.Kolektyw Kobiet Przedsiębiorczych z Węgrzynowic - na świadczenie usługi ,, Organizowanie różnorodnych form spędzania wolnego czasu dla mieszkańców gminy w Świetlicy Wiejskiej w Węgrzynowicach".

Z wymienionymi usługodawcami w dniu 26 czerwca 2009r. zostały podpisane umowy na świadczenie usług społecznych dla mieszkańców gminy.

 
Drukuj Email
środa, 03 czerwca 2009 15:55

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA
Usługi integracji społecznej

Usługi dla mieszkańców gminy Budziszewice

 
Drukuj Email
Informacja o wyborze ofert na usługi integracji społecznej

pt. ,,Działania ukierunkowane na integrację oraz zwiększenie aktywności
i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży poprzez stworzenie warunków
do wszechstronnego rozwoju"


Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 2/2009 Wójta Gminy Budziszewice z dnia 5 stycznia 2009r., w celu dokonania wyboru usługodawców realizujących Program Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanego z umowy pożyczki nr 7358 POL, zawartej w dniu 07 kwietnia 2007 r. pomiędzy Rządem Polskim a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju dokonała w dniu 27 lutego 2009r. oceny ofert złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej, ogłoszone przez Wójta Gminy Budziszewice.
W wyniku oceny ofert wybrano następujących usługodawców:
  1. Stowarzyszenie Kobiet Kreatywnych SZYK z Budziszewic -na świadczenie usługi - ,, Rozwój zorganizowanych form kształcenia dzieci i młodzieży poprzez zajęcia organizowane w pomieszczeniach Gminnej Biblioteki Publicznej w Budziszewicach"
  2. Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich ,, Mierznianki" z Mierzna -na świadczenie usługi- ,,Rozszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w Domu Ludowym w Mierznie"
  3. Koło Gospodyń Wiejskich z Rękawca -na świadczenie usługi -,, Organizowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w pomieszczeniach Filialnej Szkoły Podstawowej w Rękawcu"
  4. Kolektyw Kobiet Przedsiębiorczych z Węgrzynowic- na świadczenie usługi - ,,Organizowanie różnorodnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w Świetlicy Wiejskiej w Węgrzynowicach"

    Z wymienionymi usługodawcami w dniu 02 marca 2009r. zodstały podpisane umowy na świadczenie usług społecznych dla dzieci i młodzieży.
 
Drukuj Email
środa, 04 lutego 2009 16:17
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA
Usługi integracji społecznej

 
Drukuj Email
Panie z gminy Budziszewice sięgają po środki z PPWOW

p2040020spotkanie_szkol2

O tym, iż kobiety zamieszkałe na terenie gminy Budziszewice identyfikują się z problemami, które występują na terenie gminy wiemy od dawna. 07 sierpnia 2008r. udowodniły, że można na nie liczyć w każdej sytuacji. W tym dniu bowiem rozpoczęto prace nad budową Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Budziszewice na lata 2008-2015 i w odpowiedzi na zaproszenie ze strony Wójta Gminy Mariana Holaka licznie przybyły na I warsztaty. Następnie jeszcze kilkakrotnie uczestniczyły w kolejnych spotkaniach identyfikując problemy społeczne z jakimi boryka się gmina i proponując rozwiązania jakie należy zastosować, aby wszystkim żyło się lepiej.
W ten sposób powstała strategia, która została zatwierdzona przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ( dodajmy, iż stworzenie strategii było wymogiem skorzystania ze środków finansowych, które gmina Budziszewice otrzymała w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich).

Więcej…
 
Drukuj Email

PODRĘCZNIK REALIZACJI PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

PODRĘCZNIK REALIZACJI PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ