n w    w w w w

Deklaracja dostępności PDF Drukuj Email
Zamieszczony przez Administrator   
poniedziałek, 28 września 2020 09:25

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.budziszewice.net

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony internetowej Urzędu Gminy w Budziszewicach.

  • Data publikacji strony internetowej: 2008-11-13.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-11.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego.

Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Znacząca większość filmów została opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Większość rozwiązań technicznych strony jest oparta o schematy wykonane przed 2018-09-23, które mogą generować potencjalne problemy z dostępnością niektórych elementów strony.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: wersję kontrastową, możliwość zmiany rozmiaru tekstu, czytnik ekranu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 710 23 89. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynki Urzędu Gminy w Budziszewicach położone przy: - ul. J. Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice – siedziba Urzędu Gminy

Budynek jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Ma dwa niezależne wejścia znajdujące się na parterze budynku.Do wejścia głównego usytuowanego od ul. J. Ch. Paska prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.Drugie wejście, bez podjazdu,znajduje się od placu położonego za Urzędem.

W budynku nie ma wind, są schody. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

- ul. J. Ch. Paska 66A – w budynku znajduje się sala konferencyjna Urzędu Gminy oraz siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Budynek jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych. W obu budynkach nie ma przeszkód do wstępu z psem asystującym.

W Urzędzie Gminy w Budziszewicach nie ma bieżącej możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy w Budziszewicach mogą skorzystać z języka migowego, zgłaszając taką chęć co najmniej 5 dni roboczych przed planowaną wizytą. Zgłoszenia można dokonać: - telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej, pod nr telefonu: 447102389; - e-mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; - listownie na dres Urzędu Gminy w Budziszewicach.

Usługa tłumacza migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.

Parking przy Urzędzie Gminy jest duży, ma jedną strefę wyznaczoną dla osób niepełnosprawnych. Parking jest utwardzony, równy, bez przeszkód - ułatwia poruszenie się osobom z niepełnosprawnością.