n w    w w w w

Gmina Budziszewice - Gminny Serwis Informacyjny - Pracownicy Zespolu Szkół - Gminna Biblioteka Publiczna
Drukuj Email
Z kart historii

„Biblioteka publiczna jest organizacją ustanowioną, utrzymywaną i finansowaną przez społeczność za pośrednictwem władz lokalnych, regionalnych, narodowych lub poprzez inną formę organizacji społecznych; zapewnia dostęp do wiedzy, informacji i wytworów myśli ludzkiej poprzez szeroką gamę zasobów oraz usług i jest jednocześnie dostępna dla wszystkich członków społeczności bez względu na rasę, narodowość, wiek, płeć, religię, język, stan zdrowia, status ekonomiczny czy pracowniczy i posiadane wykształcenie".

Powstanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Budziszewicach datuje się na lata powojenne, gdyż nie ma informacji potwierdzających jej istnienie przed drugą wojną światową. Starania o utworzenie biblioteki zostały zapoczątkowane decyzją Zarządu Gminy z dnia 08 XI 1947 roku na mocy której powołano Gminną Komisję Biblioteczną, miała ona za zadanie zająć się urządzaniem lokalu biblioteki. Działania te podjęte zostały po uchwaleniu w dnia 17 IV 1946 roku przez Prezydium Krajowej Rady Narodowej, Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi. Dekret stworzył podstawy prawne do funkcjonowania biblioteki oraz gwarantował jej byt materialny. Gminne biblioteki publiczne zobowiązane były do prowadzenia w społeczeństwie działalności kulturalnej, oraz umożliwienie każdemu obywatelowi korzystania ze zbiorów bibliotecznych całego kraju. Zgodnie z postanowieniami Dekretu, naczelny nadzór i opiekę nad bibliotekami powierzono Ministrowi Oświaty, który miał decydować o ich organizacji i działalności, wzajemnej współpracy oraz określać kwalifikacje do zajmowania stanowisk w bibliotekach.

Oficjalnie biblioteka w Budziszewicach została otwarta w lutym 1948 roku, zajmowała jedno małe pomieszczenie w lokalu Prezydium Gminnej Rady Narodowej, a jej pierwszym kierownikiem został Stanisław GIL. W grudniu 1948 roku biblioteka otrzymała z Ministerstwa Oświaty fundusze na zakup pięciuset książek oraz szaf i papieru do zabezpieczenia zbiorów. Zgodnie z założeniami dekretu, w grudniu 1949 r. na terenie gminy utworzono punkty biblioteczne przy szkołach podstawowych w miejscowości Mierzno, Rękawiec i Tarnowska Wola. W pierwszych latach działalności biblioteki zmieniali się jej kierownicy; funkcje tę piastowały pani Maria SOWIŃSKA a po jej rezygnacji pani Helena MADEJ.

Zmiany administracyjne, które nastąpiły w końcu 1954 roku spowodowały przemianowanie Gminnej Biblioteki Publicznej na Gromadzką Bibliotekę Publiczną, która swym zasięgiem objęła gromady: Budziszewice, Tarnowska Wola i Węgrzynowice. W styczniu 1955 roku kierownikiem biblioteki została pani Pelagia KOKORZYCKA. Instytucja systematycznie się rozwijała poprzez wzrost liczby czytelników i ilość zakupionych książek. Księgozbiór biblioteki na koniec 31 XII 1955 roku liczył 3353 woluminy. W dniu 23 V 1965 roku placówka otrzymała nowy lokal, gdzie zorganizowano przestronną czytelnię. stara_bibliotekaPoza Gromadzką Biblioteką Publiczną na terenie gromady Budziszewice działały punkty biblioteczne. W 1961 roku było ich jedenaście, w 1966 roku dwanaście, a w 1971 roku czternaście. W 1971 roku pięć punktów znajdowało się przy szkołach, a dziewięć u sołtysów na terenie gromady. Realizując program upowszechniania czytelnictwa oraz promując książkę, Gromadzka Biblioteka Publiczna prowadziła różnorodne formy pracy z czytelnikiem. Działania biblioteki w tym zakresie koncentrowały się na przeprowadzaniu konkursów, odczytów, pogadanek, wieczorów poezji i głośnego czytania. Mieszkańcy gromady chętnie przychodzili do biblioteki na organizowanych imprezach, a także aby przeczytać bieżącą prasę.

W roku 1973 nastąpił kolejny podział administracyjny kraju, gromada Budziszewice jako jedna z mniejszych została połączona z sąsiednią gromadą Żelechlinek. Biblioteka rozpoczęła swoją działalność jako Gminna Biblioteka Publiczna w Żelechlinku, Filia Biblioteczna w Budziszewicach. Dotychczasowa kierowniczka w roku 1975 odeszła na zasłużoną emeryturę i wyjechała z naszej miejscowości. W latach 1975-1979 biblioteką kierowały panie Kazimiera KOLANO oraz Stefania BILSKA. Głównym zadaniem do wykonania w bibliotece było uporządkowanie księgozbioru i wpisanie go do nowego inwentarza. Pierwszy wpis do nowej księgi inwentarzowej nastąpił w dniu 13 III 1976 roku. Do dnia 31 XII 1976 roku wpisane zostały 2793 pozycje. W całorocznej działalności kulturalno-oświatowej organizowane były dyskusje nad książką, wycieczki wprowadzające, dyskusje nad filmem, opowiadanie bajek. Ponadto organizowano wystawy książek z okazji Dni Książki i Prasy Rolniczej, Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy, Dni Książki i Prasy Technicznej czy Dni Książki Człowiek - Świat - Polityka.

Od dnia 05 XII 1980 r. biblioteką kieruje Joanna WOJTKIEWICZ. Dzięki staraniom społeczeństwa Budziszewic w 1992 r. przywrócono naszej miejscowości Status Gminy, a Filia Biblioteczna stała się znów Gminną Biblioteką Publiczną. Placówka zmieniała swoją siedzibę w roku 1988, oraz 1996.
biblioteka_drewniana_pbiblioteka_k
W lutym 2004 roku została przeniesiona do budynku, który jest własnością gminy. Przestronny lokal z piękną salą wystawową biblioteka otrzymała dzięki staraniom wójta Mariana HOLAKA oraz Rady Gminy.
bibioteka_obecnie_pW związku z tym, że dobrze ułożyła się współpraca z władzami lokalnymi, biblioteka wzbogaciła się o nowe wyposażenie i nowości wydawnicze. Stan księgozbioru biblioteki w 2007 roku liczył 10294 woluminy. Korzystanie ze zbiorów ułatwiają katalogi kartkowe: alfabetyczny, systematyczny, poziomowo-działowy dla dzieci i młodzieży, tytułowy dla dzieci i młodzieży, literatury popularno-naukowej dla dzieci i młodzieży, księgozbioru podręcznego i regionalnego. Realizując funkcję integrującą społeczność biblioteka współpracuje ze szkołami podstawowymi, gimnazjum oraz ze Stowarzyszeniem Amatorów Plastyków z Tomaszowa Mazowieckiego.

Biblioteka uczestniczy w konkursach organizowanych na szczeblu gminnym i powiatowym, prowadząc w ten sposób funkcję promocyjną. Placówka została wyróżniona w wojewódzkim „Współzawodnictwie o najlepszą bibliotekę 1993 roku", a w 1995 r. otrzymała nagrodę I stopnia w kategorii bibliotek gminnych.
dyplomDodatkową nagrodą w tym konkursie była roczna prenumerata „Wiadomości dnia" ufundowana przez redakcję tej gazety. W roku 1996 za działalność na rzecz rozwoju kultury kierowniczce biblioteki przyznano odznakę „Zasłużony Działacz Kultury".Kolejny raz biblioteka została wyróżniona w 1998 r. w konkursie „Najlepsza biblioteka w gminie wiejskiej". Przyznana nagroda pieniężna przeznaczona została na zakup 6-tomowej encyklopedii PWN. Dodatkową atrakcją w korzystaniu ze zbiorów biblioteki jest Internet. Zainstalowanie go było możliwe dzięki Ministerstwu Nauki i Informatyki, które w ramach programu „Ikonka" wyposażyło bibliotekę w trzy komputery. Dało to możliwość uruchomienia bezpłatnej czytelni internetowej, której otwarcie nastąpiło dnia 15 V 2004 roku. W tym samym roku biblioteka otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, której wysokość wyniosła 800 zł, a w 2005 roku uzyskała 7500 zł na zakup nowych książek.

Historia biblioteki to nie tylko dzieje lokalu, wyposażenia, księgozbioru, to również ludzie. To czytelnicy na przestrzeni minionych sześćdziesięciu lat tworzyli historię i kształt naszej biblioteki. Ich chęć zgłębienia wiedzy, poznawania świata, i osobiste zaangażowanie w rozwój placówki są bodźcem do wspólnego działania na polu upowszechniania czytelnictwa.

 

 

PasekBook, czyli przygoda i zabawa w bibliotece

DSCN0378Projekt PasekBook jest realizowany dzięki nagrodzie przyznanej przez Muzeum Sztuki w Łodzi w ramach konkursu Koalicje Kultury. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura.

Partnerzy:

Fundacja Ex Litteris Liberta, Gminna Biblioteka Publiczna w Budziszewicach, Szkoła Podstawowa im. Kardynała St. Wyszyńskiego w Budziszewicach oraz Monika Tomczyk i Luiza Łuszcz-Kujawiak.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Budziszewicach można oglądać wystawę „PasekBook", która przekonuje, że czytanie barokowej literatury, przykładem której są „Pamiętniki” Jana Chryzostoma Paska jest przyjemne i twórcze.

Więcej…
 
Email

Dzień Matki w Bibliotece

dzieci 2Dzień Matki  to szczególny i najpiękniejszy dzień w roku, któremu towarzyszy magiczna atmosfera. W tym dniu wszystkie Mamy obchodzą swoje święto, a dzieci mogą okazać im swoją miłość i szacunek. Dzień ten ustanowiony został po to, aby chociaż raz w roku ludzie zdali sobie sprawę a matki odczuły, jak ważna jest ich rola w społeczeństwie.

Z tej okazji uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej we wtorek 28 maja 2013 r. zorganizowali w bibliotece uroczystość dla swoich Mam. Po przywitaniu gości dzieci wystąpiły z montażem słowno-muzycznym. Pięknie recytowały wiersze, śpiewały piosenki, grały na gitarze, przygotowały specjalne życzenia, a także wręczyły Mamom kwiaty. Miłym akcentem był taniec „Trzmieli” w wykonaniu grupy dziewczynek. Nie zabrakło łez i wzruszeń, słysząc tak piękne słowa, które wyrażały miłość i podziękowanie za trud wychowania. Dzieci zadbały aby uroczystość  przebiegła w miłej i serdecznej atmosferze. Własnoręcznie przygotowały dekorację, odpowiednią oprawę muzyczną oraz poczęstunek. Nad całością imprezy czuwała wychowawczyni Anna Stemplewska, a gospodarzem spotkania była Joanna Wojtkiewicz.

Czytaj całość
 

Przedszkolaki w bibliotece

przedszkolaki 1Wprowadzanie dzieci w świat literatury rozpoczyna się od wczesnych lat. Już małe dzieci z zaciekawieniem oglądają z dorosłymi ilustracje, rozpoznają w książkach bliskie im elementy rzeczywistości. Stopniowo literatura, zwłaszcza w przedszkolach, towarzyszy dzieciom prawie, na co dzień.

W dniu 5 marca 2013 roku dzieci z przedszkola w Rękawcu odwiedziły Gminną Bibliotekę Publiczną w Budziszewicach. Dla wielu z nich, była to pierwsza wizyta w domu, gdzie „mieszka książka”. Tematem spotkania było zapoznanie maluchów z biblioteką. Przedszkolaki zwiedziły placówkę, dowiedziały się co należy zrobić, aby stać się czytelnikiem biblioteki oraz jak należy się w niej zachowywać. Dzieciom bardzo spodobały się kolorowe i bogato ilustrowane książki, które z chęcią oglądały. Głównym tematem było zwrócenie uwagi na budowę książki oraz jak o nią dbać.

Czytaj całość
 
Drukuj Email
Słowa niosą uśmiech :)

spotkanie_11Pod takim hasłem 12 października 2010 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Budziszewicach odbyło się spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem autorem książek dla dzieci i młodzieży. Zostało ono zorganizowane przy pomocy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W spotkaniu uczestniczyło 80 uczniów z klas IV, V, VI Szkoły Podstawowej w Budziszewicach.
 
Czytaj całość...
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2