n w    w w w w

Email
Największa inwestycja w historii gminy rozpoczęta

IMG_4943Dokładnie dwa lata temu na naszej stronie internetowej pojawił się podobny tytuł – wtedy to właśnie rozpoczynaliśmy budowę gminnej oczyszczalni ścieków za kwotę 2,6 mln zł.

Jak informowaliśmy Państwa wcześniej w dniu 21 kwietnia 2011 r. złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi wniosek o dofinansowanie, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich, największej inwestycji w historii gminy Budziszewice, tj. budowy sieci kanalizacyjnej. Obecnie możemy się pochwalić tym, że wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w dniu 18 października 2011r. pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Budziszewice została podpisana umowa, w myśl której, na podstawie złożonego wniosku gmina otrzyma ogromne wsparcie finansowe.

W międzyczasie ogłosiliśmy zamówienie na budowę kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice - Etap I. Na ogłoszenie odpowiedziało 11 przedsiębiorstw specjalizujących się w wykonywaniu tego typu robót budowlanych. Najkorzystniejszą ofertę wg kryterium najniższej ceny złożyła firma BINSTAL Bożena Tchórz z Tomaszowa Mazowieckiego, z którą w dniu 03 października 2011 r. Gmina Budziszewice podpisała stosowną umowę.

Wartość projektu to 3,1 mln zł z planowanym terminem zakończenia w sierpniu 2012 roku. W ramach projektu do sieci kanalizacyjnej, o IMG_4945 długości 5 km, będzie można podłączyć ok. 140 gospodarstw domowych. Dodając do tego istniejące już przydomowe oczyszczalnie ścieków będziemy mogli pochwalić się ok. 50% wskaźnikiem skanalizowania gminy. Widać więc wyraźnie, że dzięki pozyskaniu dużych środków z funduszy Unii Europejskiej i bardzo dużemu wysiłkowi finansowemu gminy dokonamy ogromnego skoku cywilizacyjnego.
Wartość inwestycji w samej gospodarce wodno – ściekowej w latach 2009 – 2012 zamknie się kwotą ponad 6,3 mln zł, podczas gdy jeszcze 4 lata wstecz, z tak małym budżetem naszej gminy, wydawało się to wręcz niemożliwe.