n w    w w w w

Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 22 marca 2013 12:54

                                                                                                                   Budziszewice, dnia 22 marca 2013 roku

RADA GMINY BUDZISZEWICE

                                                                                                                   MIESZKAŃCY GMINY

                                                                                                                  

Zapraszam na XXII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Budziszewice, która odbędzie się w dniu 27 marca 2013 roku /środa/ o godzinie 13,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy.


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany budżetu gminy Budziszewice na 2013 rok,

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice,

3) udzielenia pomocy finansowej Gminie Inowłódz.

5. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla gminy Budziszewice za 2012 rok.

6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2012.

7. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad.

                                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                            (-) Piotr Jagiełło