n w    w w w w

Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 16 maja 2013 13:18

Informacja o wejściu w życie zmian

dotyczących wykonywania obowiązku meldunkowego

 

W dniu 31 grudnia 2012r. na mocy ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2012r., poz. 1407/ wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego obejmujących m.in.:

- zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli Unii Europejskiej, obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy,

- likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów,

- likwidację obowiązku właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy weryfikowania wypełnienia obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników,

- wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu,

- wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika,

- wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z czterech do trzydziestu dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli  Unii Europejskiej, obywateli państw EFTA  - stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego,

- odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym  oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego,

- wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z trzech do sześciu miesięcy.

Aktualnie obowiązujące przepisy nie przewidują, aby w zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się, czynności zgłoszenia danych mógł dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba.

Więcej informacji widnieje w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.budziszewice.net, zakładka ,,Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy” – stanowisko ds. obywatelskich i obronnych. Urząd Stanu Cywilnego.