n w    w w w w

Drukuj Email
Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej

tablica15 października 2008r. Wójt Gminy Budziszewice Marian Holak podpisał ze Stowarzyszeniem Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS z siedzibą w Łodzi, umowę współpracy w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie ,, Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej".
Współpraca obejmuje rozwiązywanie problemów społecznych gminy, rozwój aktywności zawodowej mieszkańców oraz tworzenie wspólnych strategii i projektów w tym zakresie.

 Celem współpracy jest:
- utworzenie w gminie lokalnego partnerstwa na rzecz rozwiązywania problemów społecznych,
- merytoryczne wsparcie tworzenia lokalnych dokumentów strategicznych związanych z rynkiem pracy,
- pomoc konsultacyjna dla partnerstwa w tworzeniu projektów społecznych w obszarze rynku pracy,
- włączenie partnerstwa w kolejne projekty przygotowane przez Centrum OPUS i Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne ,, Ja-Ty-My"
Wszystkie działania projektu są dla gminy bezpłatne.

Animatorem lokalnym, do którego zadań należą kwestie organizacyjne partnerstw jest Pani Barbara Woźniak - przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Rękawcu, która aktywnie uczestniczy we wszelkich inicjatywach podejmowanych przez gminę w celu poprawy sytuacji społecznej mieszkańców.
Animator współpracuje z Konsultantem Regionalnym ze Stowarzyszenia- Panią Martą Jarosz, organizuje spotkania informacyjne zachęcając mieszkańców gminy do aktywnego uczestnictwa w projekcie, zbiera informacje o działaniach na terenie gminy z zakresie szeroko rozumianej ekonomii społecznej do Mapy Ekonomii Społecznej, która ma powstać pod koniec programu, tworzy plany rozwoju partnerstwa oraz współuczestniczy przy aplikowaniu o środki UE i inne tam gdzie to możliwe w procesie planu rozwoju podmiotów ekonomii społecznej.

Animator wyjeżdża również na organizowane przez Stowarzyszenie spotkania szkoleniowe. W dniach 26-27 lutego b.r. w Ośrodku Funduszu Wczasów Pracowniczych w Spale odbyło się wyjazdowe spotkanie informacyjne, na którym animatorzy pogłębiali wiedzę na temat ekonomii społecznej, podnosili swoje kompetencje w tym zakresie, nabywali umiejętności przydatne w codziennej pracy. Animatorzy dzielili się również doświadczeniami związanymi z uczestnictwem w projekcie, zgłaszali wątpliwości oraz przedstawiali pomysły, które chcieliby zrealizować w swoich środowiskach lokalnych. W najbliższym czasie planowane są wizyty studyjne, na których będzie możliwość zapoznania się z praktycznymi aspektami funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz nawiązywania kontaktów z ludźmi, którzy swoją drogę zawodową związali z przedsiębiorczością społeczną.

W projekcie aktywnie uczestniczą Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z: Rękawca, Mierzna i Węgrzynowic. Wspólnie zastanawiają się, w jaki sposób aktywizować mieszkańców do wspólnego działania oraz jak walczyć z wykluczeniem społecznym.
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rękawcu zastanawiają się nad założeniem stowarzyszenia. Na ostatnim spotkaniu informacyjnym temat ten przybliżył Paniom konsultant ze Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS - Pan Łukasz Prykowski. Przedstawił plusy i minusy zakładania stowarzyszeń, udostępnił wzory dokumentów, które trzeba wypełnić oraz oferował swoją pomoc w przypadku, kiedy Panie zdecydują się na rejestrację stowarzyszenia.
W ramach projektu ,, Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej" Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rękawcu wspólnie z mieszkańcami wsi Rękawiec zamierzają przystąpić do konkursu organizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi pn.,, Pożyteczne Wakacje". Panie zamierzają pożytecznie zagospodarować wolny czas dzieci i młodzieży. Oprócz zajęć edukacyjnych planują zorganizowanie wyjazdów do kompleksu sportowego w Spale, arberetum w Rogowie oraz pożyteczne spędzenie wolnego czasu na łonie natury ( pikniki itp.)

Warto w tym miejscu dodać, iż projekt ,, Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej" realizowany jest równolegle z Programem Integracji Społecznej będącego częścią Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, w ramach którego Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy świadczą usługi na rzecz dzieci i młodzieży.
Zajęcia odbywają się w Świetlicy Wiejskiej w Węgrzynowicach, Pomieszczeniach Gminnej Biblioteki Publicznej w Budziszewicach, Domu Ludowym w Mierznie i Filialnej Szkole Podstawowej w Rękawcu.

Zadowolenia z zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie problemów społecznych nie kryją Radni RG oraz Wójt Gminy Marian Holak, który uważa mieszkańców za największy kapitał gminy.

tablica