n w    w w w w

odnawialne zrodla

4. Węgrzynowice 55 1

31. Paska 43 1

 

 

29. Sadowa 5

14. Zalesie 6 1

17. Nowy Józefów 4A 1

10. Brzezińska 6 1

1. Nowy Józefów 5 1

5. Rękawiec 45 1

6. Paska 33A 1

9. Paska 89 1

7. Mierzno 46 1

8. Osiedlowa 8A 1

18. Letniskowa 54

19. Rękawiec 24 1

21. Mierzno 62 1

21. Mierzno 62 2

30. Adamów 2 3

30. Adamów 2 1

28. Węgrzynowice 49A 1

27. Węgrzynowice 49 1

 

OPIS PROJEKTU DOTYCZĄCEGO ZADANIA „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE BUDZISZEWICE”

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2Odnawialne źródła energii. Współfinansowanie UE w kwocie 499679,48 zł. Projekt realizowany w formule zaprojektuj - wybuduj. Na zadanie inwestycyjne, obejmujące wykonanie przedmiotowych Instalacji, składają się prace projektowe oraz roboty budowlane. Prace budowlane obejmują budowę 28 paneli fotowoltaicznych w tym 3 na obiektach użyteczności publicznej i 25 na budynkach prywatnych oraz budowę kolektorów słonecznych na 6 budynkach prywatnych. Celem głównym projektu jest wykorzystanie odnawialnych źródeł w Gminie Budziszewice – poprzez stworzenie systemu kolektorów słonecznych i fotowoltaiki.