n w    w w w w

 

Walne zebranie sprawozdawcze członków OSP Budziszewice       

osp316 marca 2019 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków OSP. Swoją obecnością zaszczycili nas Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim Krzysztof Iskierka, Wójt Gminy Budziszewice Marian Holak, Przewodniczący Rady Gminy Janusz Trzonek, były Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jagiełło, przedstawiciel Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Jan Górski. Otwarcia zebrania dokonał Prezes jednostki dh Roman Zieliński. Na przewodniczącego zebrania wybrano dh Romana Zielińskiego, na protokolanta dh Piotra Deperasińskiego.

Sprawozdanie z działalności OSP przedstawiła dh Aneta Kubryn.   

W dniu walnego zebrania jednostka liczyła 63 członków zwyczajnych, 3 honorowych i 4 wspierających. Razem 70 członków, w tym 19 kobiet.
W roku sprawozdawczym odbyło się 8 posiedzeń zarządu. OSP  uczestniczyła 53 razy w akcjach ratowniczych, w tym w gaszeniu pożarów 9 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń 43 razy, alarmy fałszywe 1 raz. Poza teren gminy jednostka wyjeżdżała 9 razy; do gminy Ujazd – 3 razy, gminy Żelechlinek – 2 razy, gminy Lubochnia – 1 raz, gminy Koluszki – 1 raz. W akcjach ratowniczych najczęściej uczestniczyli następujący druhowie: Z. Krauze – 41 razy, K. Kubiak – 29 razy, M. Kotynia – 28 razy, Z. Kotynia – 27 razy,  Ł. Kotynia – 24 razy, Z. Hetych – 20 razy, M. Kubiak – 16 razy.
W 2018 roku jednostka doposażona została w sprzęt do ratownictwa medycznego i drogowego, wykonała liczne prace porządkowe i remontowe przy strażnicy. W ramach prac społecznych koszono trawę i sprzątano pomieszczenia strażnicy.

osp1

Sprawozdanie finansowe przestawił dh Grzegorz Kruś.      

W roku sprawozdawczym dochody jednostki wyniosły 82.326,26 zł, wydatki 86.685,52 zł. Stan środków w kasie i na rachunku bankowym wyniósł na początku roku sprawozdawczego; w kasie 9.067,79 zł, na koncie: 50.945,44 zł, razem 60.013,23 zł. Na koniec roku sprawozdawczego; w kasie 3.346,94 zł, na koncie 59.519,00 zł, razem 62.865,94 zł.  Z ważniejszych zadań sfinansowanych w roku sprawozdawczym ze środków własnych OSP zainstalowano klimatyzację na sali jadalnej, zakupiono energię, węgiel i paliwa. Zadania sfinansowane w OSP przez instytucje zewnętrzne: instalacja klimatyzacji: 14.389,99 zł - ARiMR, zakup umundurowania 6.000,00 zł i agregatu prądotwórczego 16.400,00 zł - KPPSP, 12.525,09 zł Urząd Marszałkowski, 31.389,02 zł Ministerstwo Sprawiedliwości.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP przedstawiła dh Małgorzata Piwońska.

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 1 posiedzenie i 1 kontrolę, którą objęto środki finansowe i stan mienia jednostki. Do zapisów w książce kasowej Komisja nie wniosła uwag. Plan działalności zrealizowany został w stopniu dobrym. Do zapisów w książce naczelnika Komisja nie wniosła uwag. W czasie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że materiały, przedmioty nietrwałe, środki trwałe i przedmioty wyposażenia osobistego składowane i utrzymywane są prawidłowo. Za gospodarkę paliwem dla potrzeb OSP odpowiedzialny jest dh Zbigniew Krauze, który z pobranego paliwa rozlicza się w okresie miesięcznym. W dniu kontroli stan paliwa według kart zgadzał się ze stanem faktycznym. Wobec powyższego Komisja Rewizyjna OSP w Budziszewicach postawiła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.

osp2

Projekt planu finansowego na rok bieżący przedstawił dh Grzegorz Kruś.

Na 2019 rok zaplanowano dochody w wysokości 85.200,00 zł, /składki członkowskie – 1.200 zł, KSRG – 15.000 zł, gmina – 10.000 zł, dochody z działalności gospodarczej – 54.000 zł, inne dochody – 5.000 zł/ wydatki – 84.200 zł / zakup sprzętu i umundurowania strażackiego – 5.000 zł., składka na rzecz oddziału powiatowego – 200 zł. koszty imprez i uroczystości 15.000 zł, wydatki administracyjne – 28 000 zł, koszty inwestycji i remontów – 35 000 zł, inne wydatki – 1.200 zł.

Projekt planu działalności na rok 2019 przedstawiła dh Aneta Kubryn.

Zaplanowano 7 posiedzeń Zarządu i 2 Komisji Rewizyjnej. W zakresie prac społecznych na rzecz OSP mycie elewacji na strażnicy i remont drugiego boksu garażowego. Planuje się doposażyć jednostkę w odcinki W-52 – 10 szt., W-75 – 10 szt., hełmy bojowe – 6 szt.  i motopompę. W zakresie remontów zaplanowano utwardzenie kostką brukową podjazdu za strażnicą - ok. 160 m2. Planuje się przeszkolić 4 członków OSP; 2 dowódców i 2 strażaków ratowników, zorganizować 4 zbiórki szkoleniowe, 2 ćwiczenia na obiektach i 1 pogadankę w szkole o tematyce przeciwpożarowej.

Członkowie jednostki udzielili absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
Zaproszeni goście podziękowali za bezinteresowną, często niebezpieczną służbę dla społeczeństwa i dobrą współpracę. Wyrazili uznanie dla zaangażowania członków i ciągłego rozwoju jednostki.

osp 10

Na marginesie trzeba dodać, że w tym roku jednostka będzie świętować 100 - lecie swojej działalności. MP