n w    w w w w

Drukuj Email
Walne zebranie sprawozdawcze za 2009 rok

zdjcie_4W dniu 20 lutego 2010 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszewicach odbyło się zebranie sprawozdawcze. Wśród zaproszonych gości byli Wójt Gminy pełniący jednocześnie funkcję Prezesa ZOG ZOSP RP Marian Holak, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Artur Bagieński, Starosta Powiatu Tomaszowskiego Piotr Kagankiewicz, Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Tomaszowie Mazowieckim Kazimierz Bala, Zastępca Prezesa Zarządu PBS w Tomaszowie Mazowieckim Danuta Winkiel, z KPP w Tomaszowie Mazowieckim Wiesław Surgot, Przewodniczący Rady Gminy Marek Owczarek oraz Jan Górski. Na zebranie zaproszono również przedstawicieli wszystkich sołectw gminy, oraz kobiety, które w ubiegłym roku przyłączyły się do zorganizowania uroczystych jubileuszowych obchodów.

zebranie_2zebranie_1

Gości powitał Prezes jednostki dh Władyław Bąk, po czym na salę wniesiono sztandar. Uroczyste ślubowanie poprowadził przewodniczący zebrania pełniący funkcje Naczelnika, dh Roman Zieliński. W szeregi jednostki wstąpiło 8 członków, w tym 2 kobiety. Warto nadmienić, iż jednostka posiada Kobiecą Drużynę Pożarniczą oraz Młodzieżową Drużynę Pożarniczą chłopięcą.

zebranie_5zdjcie_3

Prezes straży przedstawił sprawozdanie opisowe z działalności. Na szczególną uwagę zasługuje zorganizowanie jubileuszu 90-lecia istnienia jednostki połączone z integracją po strażacku. Na ten cel strażacy pozyskali z Wojewódzkiego Urzędu Pracy 41.722,00 zł. Jubileusz miał więc wyjątkowy charakter. Przyczynił się także do integracji mieszkańców z całej gminy. Prezes podziękował Wójtowi Gminy Marianowi Holakowi za dotychczasową współpracę i pomoc w realizowaniu działań na rzecz społeczności strażackiej. W imieniu zarządu wyraził również zadowolenie z transakcji sprzedaży Gminie basenu znajdującego się przy strażnicy. Pozwoli to na rozbudowę skrzyżowania oraz zagospodarowanie centrum Budziszewice. Nadmienił, że środki uzyskane ze sprzedaży wykorzystane zostały na termomodernizację budynku strażnicy.

Sprawozdanie z działalności jednostki przedstawił dh Bogdan Kućmin. W 2009 roku strażacy uczestniczyli w 24 akcjach ratowniczych, w tym w gaszeniu pożarów 18 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń 6 razy. Do gmin sąsiednich strażacy wyjeżdżali 8 razy. W akcjach ratowniczych najczęściej uczestniczyli następujący druhowie: Woźniak K. - 21 razy, Antczak J.- 16, Zieliński R.- 16, Samiec W. - 13, Bąk W. - 12, Szymczak M. - 9, Kućmin M. - 9, Bąk K. - 8, Kowalczyk A. i Kotynia Z. - 7, Labuch R. - 6 razy. Poza udziałem w akcjach ratowniczych, jednostka prowadziła działalność prewencyjną. Zorganizowano dwie pogadanki dla dzieci i młodzieży oraz jedno szkolenie kadry pedagogicznej. Ponadto w 2009 r. ocieplono budynek strażnicy, wymieniono drzwi garażowe, zagospodarowano teren za strażnicą, położono asfalt przed strażnicą, wymieniono piec CO, pomalowano ogrodzenia oraz dokonano remontu pomieszczeń socjalnych.

Następnie głos zabrał skarbnik dh Grzegorz Kruś, który przedstawił sprawozdanie finansowe oraz plan na rok bieżący. W ubiegłym roku jednostka osiągnęła dochody w wysokości 329. 977,37 zł z czego 204. 913, 65 zł uzyskano z prowadzonej działalności gospodarczej, a 61. 376,00 zł z darowizn i zbiórek pieniężnych ( w tym 1% z tyt. pożytku publicznego). Wydatki jednostki osiągnęły poziom 318. 343,79 zł z czego 186. 806, 10 zł zainwestowano w majątek jednostki. Wymieniane kwoty zrobiły duże wrażenie na wszystkich obecnych.

W dalszej części zebrania głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej dh Małgorzata Piwońska. Poinformowała, że do prowadzonej ewidencji finansowej, gospodarki mieniem oraz środkami trwałymi a także całokształtu działalności jednostki Komisja nie wniosła uwag i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.

zdjecie_16

W kolejnej części głos zabrali zaproszeni goście, jako pierwszy Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Artur Bagieński ,, Jestem tutaj po raz trzeci i za każdym razem cieszę się, że młodzi ludzie wstępują do straży. Cieszę się, że są serca gotowe do niesienia pomocy innym. Na posiedzeniach Zarządu Województwa podjęliśmy uchwały w sprawach jak najlepszego wykorzystania środków unijnych na zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego (...) kończąc chciałbym podziękować za zaproszenie".

Następnie głos zabrał gospodarz gminy Marian Holak: ,,Dziękuję za dotychczasową współpracę. Cieszę się, że pojawiła się szansa uzyskania nowszego samochodu bojowego. Prowadząc rozmowy z Zarządem, zastanawialiśmy się, czy wystąpić o pieniądze na nowy samochód, czy podjąć starania o używany. Zarząd stwierdził, że posiadanie nowego wozu bojowego wiąże się z wysokimi kosztami utrzymania a w przypadku jednostki używany, kilkuletni samochód wystarczyłby w zupełności. Dziękuję Panu Staroście za poparcie nas w staraniach o nowszy samochód. Spełniłoby się moje drugie marzenie. Pierwszym był zakup działki, który umożliwi poprawę bezpieczeństwa w samym centrum Budziszewic a jednocześnie przyczynił się do możliwości wykonania termomodernizacji budynku OSP. Teraz marzy mi się nowszy samochód bojowy. Cieszę się także, iż pojawiła się szansa pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego 25 tys. zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Korzystając z okazji, pragnę złożyć na ręce Pana Marszałka podziękowanie za wsparcie ze strony Urzędu Marszałkowskiego przy budowie dróg. Mając takich przyjaciół myślę, że uda nam się wiele osiągnąć. Jeszcze raz dziękuję Zarządowi OSP za współpracę".

Starosta Powiatu Tomaszowskiego Piotr Kagankiewicz pogratulował Zarządowi udzielonego absolutorium. ,, Jest to ważna chwila dla Zarządu. Mnie o gospodarności przekonuje sprawozdanie finansowe. Rzadko zdarza się, aby jednostka miała takie obroty, pozyskując pieniądze i inwestując w majątek. Co do samochodu to będzie wycofywany wóz bojowy z PSP w Tomaszowie Mazowieckim, co prawda decyzję podejmuje Komendant Wojewódzki, ale poprosiłem, aby samochód trafił do jednostki w Budziszewicach(...) Życzę dalszych tak wysokich przepływów finansowych oraz wszystkiego dobrego".

Jako ostatni głos zabrał Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Tomaszowie Mazowieckim Kazimierz Bala: ,,(...) Dziękuję za działania podejmowane w 2009 roku. Rzadko zdarza się, aby zarząd oraz członkowie OSP tak zorganizowali 90-lecie straży połączone z integracją po strażacku (...) Odnośnie powiadamiania strażaków o zdarzeniach za pomocą sms-ów , koszt przedsięwzięcia wynosi ok. 1200/1300 zł rocznie, przy abonamencie miesięcznym 20 zł. Strażacy powiadamiani są nie tylko o pożarach, ale także o zebraniach i zbiórkach. Urządzenie to sprawdza się w praktyce. Kończąc życzę owocnej pracy oraz współpracy z ludnością cywilną, samorządem terytorialnym i wyższymi szczeblami".

zdjecie_6zdjcie_10

zdjcie_9zdjcie_7

Po wystąpieniu gości, Prezes Władysław Bąk podziękował paniom reprezentującym sołectwa gminy za pomoc w zorganizowaniu poczęstunku podczas obchodów jubileuszu 90-lecia istnienia jednostki. Następnie poprosił Wójta Gminy oraz zaproszonych gości o wręczenie kobietom certyfikatów z podziękowaniami.

Po części oficjalnej wszystkich zaproszono na poczęstunek.

zdjecie_14zdjecie_11

zdjecie_12zdjecie_13