n w    w w w w

Email

Walne zebranie sprawozdawcze

certyfikaty2 marca 2013 r. w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszewicach odbyło się walne zebranie sprawozdawcze. Otwarcia zebrania dokonał prezes Władysław Bąk, który przywitał zaproszonych gości. Obok strażaków ochotników w zebraniu uczestniczyli poseł na Sejm Dariusz Seliga, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Anna Grabek,  Starosta Powiatu Tomaszowskiego Piotr Kagankiewicz, Prezes ZOP ZOSP RP w Tomaszowie Mazowieckim Tadeusz Cisowski, Wójt Gminy Budziszewice Marian Holak, Przewodniczący Rady Gminy Budziszewice Piotr Jagiełło, Dyrektor Oddziału PBS w Budziszewicach Monika Laskowska, przedstawiciel KP PSP w Tomaszowie Mazowieckim Rafał Wójciak oraz Prezes OSP Przesiadłów Kazimierz Bala.
Nad przebiegiem zebrania czuwał przewodniczący zebrania – naczelnik Roman Zieliński.

zaproszeni goście 1zaproszeni goście 2

 

  

 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności OSP przedstawił wiceprezes jednostki Zbigniew Kotynia. Jednostka liczy 71 członków w tym  65- zwyczajnych , 2 – honorowych i  4 wspierających. OSP posiada 1 Kobiecą Drużynę Pożarniczą i 1 MDP dziewczęcą. W roku sprawozdawczym zarząd odbył 6 posiedzeń i 8 innych zebrań. Zorganizowano także spotkanie wigilijne oraz Dzień Strażaka. OSP  w roku 2012 uczestniczyła  47 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 21 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń  - 26 razy. 6 razy jednostka wyjeżdżała poza teren gminy. Druhowie ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych kursach szkoleniowych organizowanych przez KP PSP w Tomaszowie Maz. Wyposażenie i wyszkolenie w OSP umożliwia podjęcie działań ratowniczo – gaśniczych w czasie pożarów, ratownictwa powodziowego i nawodnego oraz ratownictwa medycznego. Jednostka posiada 2 ciężkie samochody pożarnicze oraz jeden samochód lekki. W roku sprawozdawczym jednostka pozyskała nowy sprzęt i wyposażenie. Strażacy świadczyli na rzecz jednostki pracę społeczną, podejmowali także działalność wychowawczą i sportową.

Sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił skarbnik jednostki Grzegorz Kruś. W roku sprawozdawczym jednostka osiągnęła dochody w wysokości  104.290,88 zł, z czego  dochód w kwocie 88.218,88 z działalności gospodarczej,  natomiast 11.813,00 – dotacja z KSRG / na zakup sprzętu/, 600,00 zł – dotacja z Związku OSP RP / na zakup umundurowania/, 504,00 zł – składki członkowskie. Wydatki kształtowały się na poziomie 141.481,38 zł, z czego m.in. 44.888,14 zł – to koszty administracyjne, 37.273,80 zł – koszty inwestycji i remontów. Plan finansowy na 2013 rok również przedstawia się imponująco. Dochody planuje się na kwotę 122.550,00 zł natomiast wydatki – 120.000,00 zł.

Komisja RewizyjnaSprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP przedstawiła przewodnicząca Małgorzata Piwońska. W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna odbyła 2 posiedzenia i 2 kontrole. Kontrolą objęto gospodarkę finansową jednostki. Komisja badała także działalność statutową OSP. Komisja nie wniosła uwag do  działalności zarządu. Postawiła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.

Członkowie walnego zgromadzenia jednogłośnie wyrazili swoje poparcie dla działalności Zarządu OSP.

Plan działalności na rok 2013 przedstawił prezes Władysław Bąk. Najważniejsze działania w zakresie prac społecznych na rzecz OSP to utrzymanie porządku wokół strażnicy oraz przygotowanie drużyn do zawodów sportowo – pożarniczych. Poza tym zaplanowano m.in. zakup sprzętu do ratownictwa technicznego, zakup mundurów wyjściowych oraz montaż klimatyzacji na sali konsumpcyjnej. W ramach działalności prewencyjnej zaplanowano przeprowadzenie w szkołach pogadanek o tematyce przeciwpożarowej. W roku 2013 strażacy wezmą udział w szkoleniach specjalistycznych z zakresu ratownictwa technicznego oraz w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Zaproszeni gości wyrazili uznanie dla działalności i wyników jakie w okresie sprawozdawczym osiągnęła jednostka.

Po  części oficjalnej uczestników zebrania zaproszono na strażacki poczęstunek.