n w    w w w w

Już po walnym zebraniu sprawozdawczym

straż 1W dniu 15 marca 2014 roku w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszewicach odbyło się walne zebranie sprawozdawcze. Na zebranie przybyli również zaproszeni goście: Wójt Marian Holak, Starosta Piotr Kagankiewicz, Komendant KP PSP w Tomaszowie Mazowieckim Roman Pająk, Prezes ZOP ZOSP RP Tadeusz Cisowski, Przewodniczący Rady Gminy Budziszewice Piotr Jagiełło, Dyrektor PBS o/Budziszewice Monika Laskowska. Otwarcia zebrania dokonał prezes jednostki dh Władysław Bąk. Po wyborze przewodniczącego zebrania  - dh Romana Zielińskiego – i przyjęciu porządku zebrania, odbyło się ślubowanie sześciu nowych członków OSP. Młodzi mieszkańcy gminy chętnie wstępują w szeregi strażackie i z poświęceniem służą nie tylko miejscowemu społeczeństwu.

 

 straż 2straż 4

straż 5straż 6

Sprawozdanie z działalności OSP przedstawiła dh Aneta Kubryn.

straż 3Obecnie jednostka liczy 71 członków w tym 20 kobiet. Jednostka posiada 1 Kobiecą  Drużynę Pożarniczą, 1 Młodzieżową Drużynę Pożarniczą Dziewczęcą oraz 1 Męską Drużynę Pożarniczą.  
Do udziału w akcjach ratowniczych uprawnionych jest  25 wyszkolonych strażaków ratowników OSP: kierowcy konserwatorzy sprzętu ratowniczego – 8 osób, z zakresu ratownictwa technicznego – 5 osób, z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy – 6 osób,  z zakresu działań przeciwpowodziowych – 6 osób, z zakresu zabezpieczenia lądowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – 7 osób, dowódcy OSP – 5 osób, Naczelnicy OSP – 3, pilarze do drewna – 4, pilarze do stali i betonu – 3 osoby.
W roku sprawozdawczym odbyło się 6 posiedzeń zarządu. Zorganizowano spotkanie wigilijne dla strażaków oraz uroczyście obchodzono Dzień Strażaka. Jednostka podejmowała działalność prewencyjną; przeprowadzała pogadanki dla dzieci i młodzieży oraz wykonywała działalność ratowniczo – szkoleniową.  
OSP w roku 2013 uczestniczyła 22 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów - 4 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń – 12 razy. Poza gminę jednostka wyjeżdżała 2 razy. W akcjach ratowniczych najczęściej udział brali: Władysław Bąk i Zbigniew Krauze - 12 razy, Bogusław Kućmin  10 razy i  Zbigniew Kotynia  - 9 razy. Pozostali druhowie w granicach 6 razy.
Jednostka posiada 2 ciężkie samochody pożarnicze- Jelcza i Tatrę oraz 1 samochód lekki Mercedes Sprinter, który obecnie przystosowywany jest do ratownictwa drogowego. Członkowie jednostki wykonywali szereg prac społecznych, podejmowali działalność kulturalną, wychowawczą i sportową.

Sprawozdanie finansowe za rok 2013 i plan finansowy na rok 2014  przedstawił dh Grzegorz Kruś.

straż 7
W 2013 roku jednostka uzyskała dochody w wysokości 116979 zł, z czego aż 21900  zł  z dotacji pieniężnej uzyskanej z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego oraz 65880 zł z działalności gospodarczej. Wydatki ukształtowały się na poziomie 111304 zł, z czego aż 24102 zł  wydano na zakup sprzętu i umundurowania strażackiego i 53825 zł na pokrycie kosztów administracyjnych. Na 2014 rok zaplanowano  dochody w wysokości 103500 zł oraz wydatki w wysokości 96200 zł.
Plan działalności uchwalony podczas walnego zebrania sprawozdawczego przedstawia się następująco. Jednostka planuje przyjąć 3 członków zwyczajnych oraz 5 członków do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Zaplanowano 6 posiedzeń zarządu oraz 1 komisji rewizyjnej. W zakresie prac społecznych na rzecz OSP i środowiska – utrzymywanie porządku wokół strażnicy, pomalowanie bramy wjazdowej i ogrodzenia betonowego. Planuje się  pozyskanie urządzenia hydraulicznego LUKAS  do samochodu Mercedes Sprinter oraz zakup 4 mundurów wyjściowych. W zakresie inwestycji - montaż klimatyzacji na sali konsumpcyjnej. W bieżącym roku jednostka planuje kontynuowanie wynajmu pomieszczeń oraz organizowanie imprez kulturalnych.
Członkowie jednostki sukcesywnie podnoszą swoje kwalifikacje. W 2014 roku jednostka planuje przeszkolić 9 członków, w tym w zakresie szkolenia podstawowego – 2, w zakresie szkolenia specjalistycznego /kierowanie ruchem drogowym/ – 6, w zakresie szkolenia dowódców OSP – 1 członka. W zakresie innych form aktywności jednostki we współdziałaniu  z innymi instytucjami zaplanowano przeprowadzenie prelekcji w szkole oraz udział jednostki w ewakuacji szkoły na wypadek zagrożenia.  

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła dh Małgorzata Piwońska.         

straż 8Komisja rewizyjna, jako organ  kontrolny OSP przeprowadziła kontrolę całokształtu  działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej  i opłacania składek członkowskich. Podczas kontroli stwierdzono prawidłowość przychodów i celowość wydatków. Przychody i wydatki realizowane są na podstawie dowodów: kasa przyjmie, rachunków, faktur, przelewów bankowych. Większe kwoty za usługi i materiały wypłacane są po uzyskaniu akceptacji Zarządu OSP.              
Wobec powyższego Komisja Rewizyjna OSP w Budziszewicach postawiła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.           

straż 7Walne zebranie członków, jako najwyższa władza OSP jednogłośnie przyjęła przedstawione sprawozdania, udzieliło absolutorium Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszewicach oraz zatwierdziło plan działalności i plan finansowy  na 2014 rok bez żadnych zmian.

W dalszej części zebrania zarząd jednostki podziękował Komendantowi KP PSP w Tomaszowie Mazowieckim Romanowi Pająkowi za pomoc w wyposażeniu samochodu Mersedes Sprinter przystosowywanego do ratownictwa drogowego. Jednostka otrzymała bowiem sprzęt w bardzo dobrym stanie technicznym, którego nie nabyłaby ze środków własnych.

Zaproszeni goście wyrazili słowa uznania i aprobaty dla działań podejmowanych przez członków jednostki.

Po części oficjalnej uczestników zebrania zaproszono na strażacki poczęstunek. M.P.