n w    w w w w

Podsumowanie minionego roku w Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszewicach

057W dniu 24 lutego 2018 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszewicach odbyło się zebranie sprawozdawcze. Otwarcia zebrania oraz powitania dokonał Prezes jednostki druh Roman Zieliński. Swoją obecnością zaszczycili Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Dariusz Klimczak, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Kazimierz Bala, reprezentant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim - mł. bryg. Tomasz Stanisławski, Wójt Gminy Marian Holak, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jagiełło i Jan Górski.

052

053

Po wyborze przewodniczącego zebrania /dh Roman Zieliński/, protokolanta /dh Mirosław Matysik/, komisji uchwał i wniosków /Przewodniczący – dh Ewelina Perka, Sekretarz – dh Mirosław Kubiak, członek – dh Sylwester Kubryn/, przyjęciu porządku zebrania sprawozdanie z działalności jednostki przedstawiła – pełniąca funkcję sekretarza -  druhna Aneta Kubryn.
Jednostka liczy sześćdziesięciu dwóch  członków zwyczajnych, trzech honorowych i czterech wspierających. Posiada jedną Kobiecą Drużynę Pożarniczą. W roku sprawozdawczym zarząd odbył osiem posiedzeń i pięć innych zebrań. W 2017 roku strażacy 43 razy uczestniczyli w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 10 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń – 22 razy i w 1 alarmie fałszywym. Poza teren gminy wyjeżdżali 5 razy. W roku sprawozdawczym strażacy brali udział w kilku kursach szkoleniowych organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim, wykonywali liczne prace porządkowe w strażnicy i remontowe przy sprzęcie.  W ramach prac społecznych pomalowali salę widowiskową i klatkę schodową, przygotowali garaż do remontu i posprzątali po jego zakończeniu.

Sprawozdanie finansowe i projekt planu finansowego przedstawił skarbnik jednostki druh Grzegorz Kruś
Do ważniejszych zadań wykonanych w roku sprawozdawczym należy zaliczyć remont garażu i zakup szafek na odzież bojową. Wartość zadania 59.244,91zł, z czego: 20.000 zł jednostka otrzymała  z KG KSRG, 10.519,04 zł z Gminy Budziszewice, 28.725,87 zł pokryła ze środków własnych.
Na bieżący rok - z ważniejszych zadań - zaplanowano doposażenie jednostki w sprzęt i umundurowanie strażackie oraz dalszy remont strażnicy.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła - pełniąca funkcję sekretarza Komisji - druhna Agnieszka Jagiełło.
W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna odbyła 1 posiedzenie i 1 kontrolę, którą objęto dokumenty finansowe i stany magazynowe jednostki. Komisja badała także działalność statutową OSP za okres sprawozdawczy i stwierdziła, że plan działalności zrealizowany został w stopniu dobrym. Komisja postawiła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.

Plan działalności na rok 2018 przedstawiła - pełniąca funkcję sekretarza -  druhna Aneta Kubryn.
Na 2018 rok zaplanowano  7 posiedzeń Zarządu i 1 Komisji Rewizyjnej. Działania w zakresie prac społecznych na rzecz OSP obejmą sprzątanie i malowanie garażu. Planuje się zakup agregatu prądotwórczego, agregatu oddymiającego, piły spalinowej do drewna, parawanu osłaniającego miejsce zdarzenia i defibrylatora. Z umundurowania i  środków ochrony osobistej planuje się nabyć 5 szt. męskich mundurów galowych, 3 damskie, 4 szt. ubrania koszarowego, 1 szt. kombinezonu ochronnego przeciw szerszeniom. W ramach inwestycji planuje się wykonanie remontu łazienek i zamontowanie klimatyzacji.
Jednostka podejmowała będzie także działalność prewencyjną. Planuje się przeprowadzenie w szkole pogadanki o tematyce przeciwpożarowej. Ponadto strażacy będą brali udział w szkoleniach organizowanych przez KP PSP w Tomaszowie Mazowieckim. Składkę członkowską roczną ustalono na kwotę 20 zł, MDP – 10 zł.

050

Następnie rozpoczęto dyskusję na temat przedstawionych sprawozdań i planów, po czym strażacy jednogłośnie udzielili absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy i  przyjęli przedstawiony plan działalności i plan finansowy.

W tej części zebrania głos zabrali zaproszeni goście, którzy wyrazili uznanie dla działań podejmowanych przez strażaków powodujących, że jednostka coraz bardziej się rozwija.

Przewodniczący zebrania - Prezes – dh Roman Zieliński podziękował za piękne słowa, po czym zakończył zebranie i zaprosił wszystkich obecnych na poczęstunek. M.P.