n w    w w w w

Email

Informacja o przystąpieniu do opracowania PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ dla Gminy Budziszewice

 

Gmina Budziszewice przystąpiła do opracowania 

PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Rozpoczęcie prac nad opracowaniem Planu jest podyktowane m.in. uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań makroekonomicznych, przepisów prawnych, zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej, opracowaniem potrzeb rozwojowych gminy Budziszewice w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020 oraz jest niezbędne w celu pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na zamierzenia inwestycyjne gminy i społeczności lokalnej w zakresie ekologicznych źródeł energii w perspektywie lat 2014 - 2020.

Równolegle informuje się, że w związku z opracowywaniem Planu, przeprowadzona zostanie wśród mieszkańców gminy ankieta dotycząca indywidualnych źródeł energii
w gospodarstwach domowych oraz używanych w przedsiębiorstwach.

Czym jest PGN?

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem o charakterze strategicznym, który stanowi usystematyzowanie działań w gminie na rzecz poprawy jakości powietrza,
a tym samym zmniejszenia emisji CO2. 

Ograniczenie emisji można osiągnąć między innymi poprzez:

·       termomodernizację budynków,

·       modernizację systemów ogrzewania budynków mieszkalnych, usługowych, produkcyjnych,

·       wymianę węglowych kotłów na kotły opalane gazem ziemnym lub biomasą,

·       instalację odnawialnych źródeł energii typu: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła,

·       instalacje energooszczędnych technologii produkcji.

Plan niskiej emisji pozwoli na:

·       zaplanowanie i zabezpieczenie środków finansowych na realizację priorytetowych dla gminy projektów w latach 2016-2020,

·       wzmocnie szansy uzyskania przez gminę i przedsiębiorców dofinansowania ze środków UE w NOWEJ PERPEKTYWIE 2014-2020.

Korzyści z przygotowania planu to:

  •    Umożliwienie pozyskania dotacji z UE.
  •    Poprawa stanu środowiska naturalnego.
  •    Poprawa estetyki gminy.
  •    Rozwój Gminy.
  •    Oszczędności energetyczne.

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Budziszewice stwarza szanse na uzyskanie przez gminę i przedsiębiorców dofinansowania ze środków UE, co zwiększa konkurencyjność gospodarki i prowadzi do wzrostu zatrudnienia oraz rozwoju gospodarczego regionu.

Dla jego opracowania konieczna jest rzetelna inwentaryzacja źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych i planowanych inwestycji dot. oszczędności energii.

 

Włączcie się aktywnie do opracowania

PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

dla Gminy Budziszewice

wypełnijcie ankietę

lub pobierzcie ją w Urzędzie Gminy