n w    w w w w

PDF Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 01 lutego 2011 15:26

Ogłoszenie Wójta Gminy Budziszewice o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

 

 

 

Zgodnie z regulaminem konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, przyjętym uchwałą Rady Gminy Budziszewice z dnia 6 grudnia 2010 roku ogłaszam konsultacje.


1. Cel i przedmiot konsultacji:

- stworzenie płaszczyzny wymiany poglądów, zapewnienie formy dialogu społecznego oraz wzajemnego informowania się i wyrażania opinii na temat projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Budziszewice z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.”

2. Czas rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce konsultacji:

•  rozpoczęcie konsultacji 08 lutego 2011 roku;
•  zakończenie 21 lutego 2011 roku.
•  termin składania uwag i opinii - do 21 lutego 2011 roku.

3. Forma i zasięg terytorialny konsultacji:

- w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn.zm), działające na terenie Gminy Budziszewice, w zakresie określonym w ustawie,
- konsultacje przeprowadza się w formie pisemnego zgłaszania opinii i uwag na formularzu,
- uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w Urzędzie Gminy w Budziszewicach pok. nr 7 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu.
 
 

 

                                                                                                       WÓJT
                                                                                            mgr inż. Marian Holak

 Projekt programu na 2011 rok
 Formularz zgłoszenia opinii