n w    w w w w

Gmina Budziszewice - Gminny Serwis Informacyjny
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 16 stycznia 2014 08:23


1,5 miliona złtych na zabytki w województwie łódzkim

Zarząd Województwa Łódzkiego zdecydował o przeznaczeniu w tym roku 1,5 mln zł na przywracanie świetności najcenniejszym zabytkom województwa łódzkiego. Z funduszy można skorzystać, biorąc udział w konkursie na udzielenie dotacji na wykonanie w 2014 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

Celem przyznania dotacji jest poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego w województwie łódzkim i promowanie jego walorów wśród mieszkańców oraz udostępnianie zabytków na cele publiczne.

W tym roku dla Województwa priorytetem są prace lub roboty budowlane przy obiektach zagrożonych utratą wartości zabytkowych, których realizacja będzie niezbędna do usunięcia tych zagrożeń.

Czytaj więcej
Formularz zgłoszeniowy

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   

logo 1

             Informujemy, że Gmina Budziszewice jest realizatorem Programu Edukacji Ekonomicznej „Na własne konto”.

Program ten skierowany jest do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Jego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. 

W ramach Programu wszyscy chętni uczniowie Gimnazjum w Budziszewicach uczestniczyć będą w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii. 
W trakcie pierwszego tygodnia ferii zimowych, poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy programu poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie.

Podczas II semestru uczniowie wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując pracę konkursową - młodzieżową gazetkę ekonomiczną, skierowaną do społeczności lokalnej oraz mini biznes plan jej wydania.

Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na finał konkursu do Warszawy, gdzie będą rywalizować o roczne stypendia edukacyjne.

Celem programu „Na Własne Konto" jest:

 • poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów,
 • kształtowanie podstaw przedsiębiorczości,
 • przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej,
 • zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejską, a młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich.

Program „Na Własne Konto" jest realizowany i finansowany  we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej i Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” za pośrednictwem Fundacji na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000" im. M. Rataja.

logo

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
poniedziałek, 23 grudnia 2013 09:08

                                                                                                              Budziszewice, dnia 13 grudnia 2013 roku

                                                                                                             

                                                                                                              Pan/i

                                                                                                              Mieszkańcy Gminy Budziszewice

                                                                                                             _______________________________                      

Zapraszam na  XXVIII sesję Rady Gminy Budziszewice,  która   odbędzie  się  w dniu 30 grudnia 2013 roku /poniedziałek/ o godzinie 13,00 w  sali posiedzeń Urzędu Gminy.

  Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał  w sprawach:
 5. zmiany budżetu Gminy na 2013 rok,
 6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Budziszewice,
 7. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Budziszewice
 8. uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok,
 9. ustalenia wysokości taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków urządzeniami kanalizacyjnymi na terenie Gminy Budziszewice,
 10. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej na rzecz gminy Budziszewice,
 11. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
 12. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy.
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.

                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                            (-) PiotrJagiełło

 

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 05 grudnia 2013 09:58

INFORMACJA
DOTYCZĄCA PROGNOZOWANYCH
NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH


CZYTAJ TREŚĆ INFORMACJI

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
poniedziałek, 25 listopada 2013 09:03

                                                                                                   Budziszewice, dnia  22 listopada 2013 roku


                                                                                         Pan/i

                                                                                                     MIESZKAŃCY GMINY  

                                                                                               _______________________________________

                                 Zapraszam na  XXVII sesję Rady Gminy Budziszewice,  która odbędzie  się  w dniu 28 listopada 2013 roku /czwartek/ o godzinie 13,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał  w sprawach:
 5. zmiany  budżetu  gminy na 2013 rok,
 6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok,
 7. obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obniżenia podatku rolnego na rok 2014 na obszarze Gminy Budziszewice,
 8. ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 9. ustalenia wysokości opłaty za ścieki dowożone do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków,
 10. przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Budziszewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.
 11. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.

                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                   (-) PiotrJagiełło

 

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
poniedziałek, 18 listopada 2013 11:38

Badanie internautów na wsi

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, ul. Zofii Urbanowskiej 9, 62-500 Konin, zwraca się z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w naszym badaniu dotyczącym korzystania z Internetu na obszarach wiejskich. Jest ono w pełni anonimowe, a jego wyniki pozwolą nam zaplanować jeszcze lepsze działania w niedalekiej przyszłości. Wypełnienie ankiety zajmie ok. 15 minut. Znajduje się ona pod tym adresem:www.badanie.kss.org.pl

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
poniedziałek, 18 listopada 2013 09:27

                                                    POSTAW NA PRACĘ
        projekt aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim projekcie ,,Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych" realizowanym przez Fundację Aktywizacja w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Informacja nr 1
Informacja nr 2

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 08 listopada 2013 12:21

                                              ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA

Państwowa Straż Pożarna prowadzi na szeroką skalę działania profilaktyczne w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych. Poniżej zamieszczamy strony internetowe zawierające informacje na temat trwających już kampanii społecznych, których głównym organizatorem jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej: http://www.czadusypia.pl, http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=5177

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 05 listopada 2013 13:59

Sprawowanie osobistej opieki

nad dzieckiem

korzystna zmiana ustawy

o ubezpieczeniu społecznym rolników

Od 1 września 2013 r., obowiązują nowe przepisy umożliwiające finansowanie z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Jeżeli zatem sprawujecie Państwo osobistą opiekę nad dzieckiem w wieku do 5 lat, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego w wieku do 18 lat, to możecie skorzystać z prawa do finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w KRUS.

                                                                              Czytaj więcej

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 30 października 2013 08:12

PROTOKÓŁ
z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
dotyczących treści ,,Rocznego programu współpracy Gminy Budziszewice z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o któych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014"

Czytaj treść protokołu

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 29 października 2013 12:03

Wójt Gminy Budziszewice
ogłasza IV przetarg
na sprzedaż nieruchomości rolnych
położonych w miejscowości Budziszewice, ul. Sadowa, gmina Budziszewice,
pow. tomaszowski, woj. łódzkie
Forma przetargu: ustny nieograniczony

Czytaj treść ogłoszenia

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 26 marca 2014 13:38

Informacja z 26032014

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 10 października 2013 12:37

zaproszenie 13.10.2013 r

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 01 października 2013 07:39

Zawiadomienie o wydanej decyzji środowiskowej - Realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej - urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej 600 kW wraz z inwerterami, złączami kablowymi, przyłączem elektroenergetycznym oraz stacją transformatorową o mocy 630 kVA.

Czytaj treść zawiadomienia

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 25 września 2013 12:35

                                                                  
Ogłoszenie Wójta Gminy Budziszewice
 z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Budziszewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”

 

Czytaj treść ogłoszenia

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 25 września 2013 10:59

                                                                                                Budziszewice, dnia  25 września 2013 roku


                                                                                                Mieszkańcy Gminy

                                                                                                _____________________________________       Zapraszam na nadzwyczajną XXVI sesję Rady Gminy Budziszewice,  która   odbędzie  się  w dniu 27 września 2013 roku /piątek/ o godzinie 13,00 w  sali posiedzeń Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał  w sprawach:
 4. przyjęcia  informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Budziszewice za I półrocze 2013 roku,
 5. zmiany  budżetu  gminy na 2013 rok,
 6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok,
 7. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy.
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.

                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                       (-)  Piotr Jagiełło

 

 

 

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
poniedziałek, 09 września 2013 14:45

Zaproszenie na 15 września 2013 r.

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 05 września 2013 08:50

                                                                                          Budziszewice, dnia  04 września 2013 roku

                                                                                            

                                                                                          Mieszkańcy Gminy

                                                                                         _______________________________________

 

                                 Zapraszam na nadzwyczajną XXV sesję Rady Gminy Budziszewice,  która   odbędzie  się  w dniu 06 września 2013 roku /piątek/ o godzinie 13,00 w  sali posiedzeń Urzędu Gminy.

  Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał  w sprawach:

1) przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budziszewicach,

2) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015,

3) zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

4) udzielenia odpowiedzi na skargę,

5) zmiany Uchwały Nr XI/64/12 Rady Gminy Budziszewice z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Punkt Przedszkolny w Rękawcu prowadzony przez Gminę Budziszewice,

6)  ustalenia wysokości  opłat za ścieki dowożone do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Budziszewicach,

7)  zmiany uchwały Nr XXI/121/2013 Rady Gminy Budziszewice z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy.

6. Zapytania i wolne wnioski.

7. Sprawy różne.

8. Zakończenie obrad.

                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                        (-)  PiotrJagiełło

 

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 30 sierpnia 2013 14:05

Zaproszenie

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 05 września 2013 08:41

Zaproszenie na dożynki 2013

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 23 sierpnia 2013 10:03

Wójt Gminy Budziszewice
ogłasza III przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnych
położonych w miejscowości Budziszewice ul. Sadowa, gmina Budziszewice,
pow. tomaszowski, woj. łódzkie

Czytaj treść ogłoszenia

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 14 sierpnia 2013 09:05

Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - 1 strona

Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży - strona 2

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 08 sierpnia 2013 08:26

Ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego ozonu w województwie łódzkim

Szanowni Państwo, 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi, zgodnie informacją przekazaną w dniu 7 sierpnia 2013 r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi informuje, że na obszarze województwa łódzkiego stwierdzono w dniu 7 sierpnia 2013 r. przekroczenie poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego ozonu w województwie łódzkim (PI=180 μg/m3)

Przekroczenie zanotowano na stanowisku pomiarowym w Parzniewicach (gm. Wola Krzysztoporska, pow. piotrkowski) o godz. 14:00-15:00

Wartość zanotowana na stanowisku pomiarowym: 14:00 – 187,4 μg/m3, 15:00 – 182,2 μg/m3

Obszar na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia: Południowa część obszaru województwa łódzkiego (powiaty: piotrkowski, bełchatowski, pajęczański, wieluński, sieradzki, łaski)

Liczba mieszkańców obszaru na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia: 507 tys.

W związku z występowaniem słonecznej pogody z umiarkowaną prędkością wiatru  przy uwzględnieniu prognoz meteorologicznych oraz prognoz zanieczyszczenia powierza na najbliższe dni należy stwierdzić, iż przekroczenie wartości poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego stężenia ozonu w ciągu najbliższych 24 godzin nie jest wykluczone.

Ozon występujący w stratosferze stanowi osłonę dla Ziemi i jej mieszkańców przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym, natomiast jego obecność przy powierzchni ziemi ma negatywny wpływ na ludzkie zdrowie i roślinność. Pierwszymi objawami podrażnienia ozonem są chwilowe zaburzenia funkcji oddechowych, takie jak kaszel, płytki oddech, drapanie w gardle, senność oraz bóle głowy. Na wymienione dolegliwości najbardziej narażone są osoby poddane zwiększonemu wysiłkowi fizycznemu, zwłaszcza w porze letniej, gdy stężenia ozonu są najwyższe. Długotrwała ekspozycja na to zanieczyszczenie może powodować podrażnienia górnego odcinka dróg oddechowych i napady duszności, bóle w klatce piersiowej, podrażnienia i swędzenie oczu, podrażnienia śluzówki oraz może przyczynić się do rozwoju chorób dróg oddechowych (nosa, gardła i płuc). Przy ekstremalnych stężeniach ozon może prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego, przyspieszenia tętna i obrzęku płuc. Do osób najbardziej wrażliwych na zanieczyszczenia powietrza należą osoby starsze, chore na astmę, dzieci oraz osoby pracujące na zewnątrz budynków.

W celu zmniejszenia narażenia na wysokie stężenia ozonu w powietrzu zaleca się unikanie przebywania na otwartej przestrzeni połączonego ze wzmożonym wysiłkiem fizycznym przez najbardziej narażone grupy ludności.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, pod adresem: http://www.wios.lodz.pl  oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska http://powietrze.gios.gov.pl/gios/site/mainPage

 

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 03 lipca 2013 10:34

zaproszenie na turniej

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 24 lipca 2013 12:16


Informacja o włączeniu syren alarmowych

Stosownie do postanowień § 10 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. poz. 96) informujemy, że w ramach treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) w dniu 1 sierpnia 2013 r. o godzinie 17.00 zostaną włączone syreny znajdujące się na strażnicach Ochotniczych Straży Pożarnych w Budziszewicach i Rękawcu.

Syreny będą włączone jedną minutę. Przeprowadzony w tym dniu trening umożliwi jednocześnie upamiętnienie 69 rocznicy wybuch Powstania Warszawskiego.     

Jeszcze raz podkreślamy, iż jest to tylko trening.  Prosimy o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań.                                                                                      

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 11 czerwca 2013 06:59

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu

OSTRZEŻENIE Nr 37

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1, Burze z gradem/1

Obszar: województwo łódzkie

Ważność: od godz. 07:00 dnia 11.06.2013 do godz. 18:00 dnia 11.06.2013

Przebieg: Miejscami występują i nadal przewiduje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym. Miejscami, w ciągu dnia, wystąpią również burze, lokalnie z opadami gradu. Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 30 mm, miejscami do 40 mm. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: Intensywne opady deszczu 80%, Burze z gradem 80%

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk: Piotr Szewczak

Godzina i data wydania: godz. 06:24 dnia 11.06.2013

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
poniedziałek, 03 czerwca 2013 12:07

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych


Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu
Obszar: Województwo łódzkie

Prognoza na trzy doby

Ważność: od godz. 07:30 dnia 03.06.2013 do godz. 07:30 dnia 06.06.2013
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze/1
Orientacyjny przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą od 5 do 15 mm, lokalnie od 20 do 25 mm. Lokalnie możliwy grad. Wiatr osiągnie w porywach od 70 do 80 km/h.

Uwagi: Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest informacją orientacyjną.

Więcej…
 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 18 czerwca 2013 14:03

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

OSTRZEŻENIE Nr 40

Zjawisko: Silne burze z gradem
Stopień zagrożenia: 2


Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych Poznań
Obszar: Województwo łódzkie
Ważność: od 2013-06-18 15:00:00 do 2013-06-19 01:00:00
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 15 mm do 30 mm, lokalnie do 45 mm, a wiatr osiągnie w porywach od 80 km/h do 100 km/h.

Prawdopodobieństwo: 90%
Uwagi: Nadal obowiązuje OSTRZEŻENIE Nr 38 wydane o godz. 15:51 dnia 17.06.2013
Czas wydania: 2013-06-18 12:50:00
Synoptyk: Przemysław Szrama

 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
poniedziałek, 17 września 2012 12:02
KOMUNIKAT

w sprawie decyzji GIS o wstrzymaniu na terenie całego kraju sprzedaży wszystkich alkoholi dostępnych w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz w punktach gastronomicznych pochodzących z Republiki Czeskiej, z wyjątkiem piwa i wina.
Czytaj treść komunikatu


Decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wstrzymania wprowadzania do obrotu na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na okres 1 miesiąca, napojów alkoholowych o zawartości powyżej 20% alkoholu wyprodukowanych na terytorium Republiki Czeskiej.
Czytaj treść decyzji
 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 03 kwietnia 2012 14:22


Informacja dla rolników

Wójt Gminy Budziszewice informuje rolników o możliwości zgłaszania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami szkody w oziminach mogą być szacowane dopiero po rozpoczęciu okresu wegetacji. Jednak w związku z koniecznością przesiewów niektórych upraw roślin ozimych konieczne jest dokonanie lustracji upraw przez Gminną Komisję przed ich zaoraniem.

W związku z powyższym prosimy o jak najszybszą informację o powierzchni upraw uszkodzonych w wyniku ujemnych skutków przezimowania. Informację należy złożyć w Urzędzie Gminy w Budziszewicach w pok. Nr 7.

Aby uzyskać pomoc, określony w procentach poziom szkód upraw rolnych musi być wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji w gospodarstwie rolnym z trzech lat poprzedzających rok w którym wystąpiły szkody (łącznie produkcja roślinna i zwierzęca)
  
                                                                                     Wójt Gminy
                                                                                  (-) Marian Holak
 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 02 lipca 2013 06:56

Pracuj bezpiecznie. Podstawy BHP w rolnictwie

Zawód rolnika wciąż wiąże się z dużym ryzykiem wypadków. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pomaga eliminować ich przyczyny, upowszechniając zasady bezpiecznej pracy rolniczej. Ta szkoleniowo-edukacyjna działalność Kasy spotyka się z Państwa uznaniem. Najlepszym tego dowodem jest duże zainteresowanie i Państwa udział w organizowanych przez KRUS szkoleniach. Trwałym efektem powszechnego stosowania się rolników do zaleceń prewencyjnych Kasy jest stały spadek liczby wypadków przy pracy rolniczej.

 

Zważywszy na zbliżający się okres intensywnych prac polowych oraz fakt, że wiedzy o zagrożeniach nigdy za wiele polecamy Państwu poniższy artykuł, który pozwoli przypomnieć podstawową wiedzę dotyczącą bezpiecznej pracy.

BHP w rolnictwie

 
wtorek, 25 czerwca 2013 14:32

Plakat Strażnik siedlisk przyrodniczych

Regulamin konkursu
Karta zgłoszeniowa uczestnika

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 25 czerwca 2013 09:20

Plakat Ekobelfry

Regulamin konkursu ,,Ekobelfry"
Załącznik Nr 1- zgłoszenie w kategorii ,,Ekobelfer"
Załącznik Nr 2 - zgłoszenie w kategorii ,,Ekoszkoła"
Plakat ,,Ekobelfry"

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 19 czerwca 2013 14:37

Zawiadomienie o wydanej decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie elektrowni słonecznej

Czytaj treść zawiadomienia

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 18 czerwca 2013 07:19

Plakat Cristiada

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 18 czerwca 2013 07:20

Gmina Budziszewice wspiera Rawę Mazowiecką   

Rawa Mazowiecka, jako jedyny reprezentant województwa łódzkiego, jest jednym z trzech finalistów konkursu na najmilsze miasto w Polsce.

Nagrodą w konkursie jest tytuł najmilszego miasta w Polsce i kampania w mediach ogólnopolskich.
Aby wygrać ten konkurs Rawa Mazowiecka potrzebuje naszego wsparcia, czyli głosów oddanych na to miasto na www.fioletowastrona.pl Dajmy więc wyraz lokalnej solidarności.


Głosowanie nie jest skomplikowane, trzeba zalogować się na www.fioletowastrona.pl wpisać adres mailowy bądź adres konta na facebooku, zaakceptować regulamin i przytulić właściwe miasto czyli Rawę Mazowiecką. Na maila bądź na facebooka przyjdzie informacja z linkiem, który należy potwierdzić i wówczas naliczany jest głos dla Rawy Mazowieckiej. Akcja głosowania trwa do 30 czerwca.
Rawę Mazowiecką przytulamy codziennie – to bardzo ważne, każde przytulenie to kolejny punkt dla miasta.

Rywalizacja zakończy się 30 czerwca imprezą plenerową na rawskim zamku. Wtedy też Miasto weźmie udział w decydującej konkurencji z udziałem publiczności.

Rawa Mazowiecka dziękuje za wszystkie wyrazy sympatii w postaci oddanych głosów i zaprasza 30 czerwca na koncert zespołu Bajm.

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 12 czerwca 2013 09:47

zaproszenie na mecz w dniu 16 czerwca 2013 r.

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 12 czerwca 2013 09:35

ZAPROSZENIE

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza pozostających bez zatrudnienia absolwentów uczelni wyższych z terenu województwa łódzkiego do udziału w projekcie:

PoMoc - aktywizacja zawodowa absolwentów studiów wyższych poprzez adaptację portugalskiego modelu coachingu w województwie łódzkim.

 

Uczestnikom projektu oferujemy:

- udział w sesjach coachingu grupowego i indywidualnego

- trzymiesięczne płatne praktyki zawodowe

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!!

Udział w projekcie jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki).

Szczegółowe informacje oraz dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie internetowej projektu: http://www.frp.lodz.pl/pmc/rekrutacja.php?id=absolwenci.

 

Kontakt:

Łukasz Kielan

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

90-103 Łódź, ul. Piotrkowska 86

tel. 42 630 36 67

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
poniedziałek, 03 czerwca 2013 10:48

zaproszenie

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 31 maja 2013 10:28

WFOŚiGW

Zadanie: „ Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi – kolektor S-5, S-6 w miejscowości Budziszewice ( ul. Brzezińska ) -  

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania:

-  108.605,00 zł netto

-  133.584,15 zł brutto

Dofinansowanie ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  w  kwocie  78.969,00 zł - w formie pożyczki.

Opis zakresu projektu:

- budowa kolektora sanitarnego o długości 380 m,

- budowa kanału bocznego  o długości 32,10 m  ,

- studnie kanalizacyjne przelotowe szt. 4.

link do strony www.wfosigw.lodz.pl 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 24 maja 2013 07:52

Wójt Gminy Budziszewice ogłasza II przerg
na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Budziszewice
ul. Sadowa, Gmina Budziszewice, pow. tomaszowski, woj. łódzkie

Forma przetargu: ustny nieograniczony

Treść ogłoszenia w formacie PDF

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 23 maja 2013 12:22

Informacja o programach zdrowotnych

 

           Informujemy, że w 2013 roku Samorząd Województwa Łódzkiego finansuje realizację 8 programów zdrowotnych i 2 akcji profilaktycznych, adresowanych do mieszkańców województwa łódzkiego. Podejmowane działania kierowane są do różnych grup wiekowych i dotyczą wielu problemów zdrowotnych.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich programów wraz ze wskazaniem realizatorów są dostępne na stronie internetowej www.profilaktyka.lodzkie.pl w zakładce „wojewódzkie programy zdrowotne”.

Aby wziąć udział w Programach wystarczy zapisać się na wizytę w odpowiednich placówkach. Badania wykonywane są bezpłatnie. Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 16 maja 2013 13:18

Informacja o wejściu w życie zmian

dotyczących wykonywania obowiązku meldunkowego

 

W dniu 31 grudnia 2012r. na mocy ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2012r., poz. 1407/ wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego obejmujących m.in.:

- zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli Unii Europejskiej, obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy,

- likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów,

- likwidację obowiązku właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy weryfikowania wypełnienia obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników,

- wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu,

- wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika,

- wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z czterech do trzydziestu dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli  Unii Europejskiej, obywateli państw EFTA  - stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego,

- odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym  oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego,

- wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z trzech do sześciu miesięcy.

Aktualnie obowiązujące przepisy nie przewidują, aby w zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się, czynności zgłoszenia danych mógł dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba.

Więcej informacji widnieje w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.budziszewice.net, zakładka ,,Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy” – stanowisko ds. obywatelskich i obronnych. Urząd Stanu Cywilnego.

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 02 maja 2013 07:25

zaproszenie na 26 maja 2013 r.

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 17 kwietnia 2013 08:49

Konkurs Poetycki
to, co mi w duszy gra

Celem konkursu jest promocja potencjału twórczego mieszkańców gmin oraz integracja środowisk twórczych.

Czytaj więcej na temat konkursu

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 02 kwietnia 2013 11:48

Łódź, dnia 28 marca 2013 r.

KOMUNIKAT

Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

w sprawie wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących

przeciwko wściekliźnie

na terenie województwa łódzkiego.

Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii działając na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U . nr 142, poz, 1509) informuje, że na terenie województwa łódzkiego w okresie pomiędzy 12 i 19 kwietnia 2013r. zostanie przeprowadzona wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Szczepienia obejmą cały teren województwa łódzkiego z wyłączeniem obszarów zabudowanych i akwenów wodnych. Szczepienie będzie wykonane metodą, zrzutów z samolotów doustnej szczepionki zatopionej we wnętrzu przynęty-mieszance pokarmowej w kształcie kostek, koloru zielono-brunatnego, o wymiarach 4 cm x 4 cm x 1 cm, o zapachu rybnym, w ilości 20 dawek na 1 km2. Zwracam się do Państwa z prośbą o pozostawienie szczepionki w miejscu wyłożenia, jak również informuję, że szczepionka nie może być konsumowana przez ludzi.

Wścieklizna jest śmiertelną chorobą zakaźną o ostrym przebiegu. Wywołuje ją wirus atakujący ośrodkowy układ nerwowy ssaków. Źródłem zakażenia są chore na wściekliznę zwierzęta dzikie oraz domowe.

Jednocześnie przypominam o przestrzeganiu obowiązku corocznego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.

Przedmiotowa informacja winna być przekazana dzieciom przez ich rodziców bądź opiekunów. W okresie trzech tygodni od daty wyłożenia szczepionki należy zachować spokój i ograniczyć, w miarę możliwości, przebywanie w kompleksach leśnych województwa łódzkiego osób oraz zwierząt towarzyszących człowiekowi.

Wszelkie dodatkowe informacje w w/w sprawie można uzyskać w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Lodzi pod numerami telefonów: (42) 635-14-00, (42) 635-14-01 lub (42) 635-14-09 lub w każdym powiatowym inspektoracie weterynarii na terenie woj. łódzkiego.

Łódzki Wojewódzki
Lekarz Weterynarii
Roman Owecki

 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 22 marca 2013 12:54

                                                                                                                   Budziszewice, dnia 22 marca 2013 roku

RADA GMINY BUDZISZEWICE

                                                                                                                   MIESZKAŃCY GMINY

                                                                                                                  

Zapraszam na XXII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Budziszewice, która odbędzie się w dniu 27 marca 2013 roku /środa/ o godzinie 13,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy.


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany budżetu gminy Budziszewice na 2013 rok,

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice,

3) udzielenia pomocy finansowej Gminie Inowłódz.

5. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla gminy Budziszewice za 2012 rok.

6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2012.

7. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad.

                                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                            (-) Piotr Jagiełło

 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 21 marca 2013 08:35

WAŻNA INFORMACJA DLA

MIESZKAŃCÓW GMINY BUDZISZEWICE

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmieniają się dotychczasowe zasady odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Od 1 lipca 2013r. obowiązek odbierania  odpadów komunalnych przejmie Gmina Budziszewice. W związku z powyższym w tym tygodniu ruszy kampania informacyjna w tym zakresie.

Do końca czerwca 2013r. gmina wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmę, która będzie odbierać odpady od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych powinni z odpowiednim wyprzedzeniem (termin wskazany w umowie) wypowiedzieć aktualną umowę z firmą wywozową, aby uniknąć podwójnej opłaty od 1 lipca 2013r. tj. zarówno:

- firmie wywozowej na podstawie niewypowiedzianej umowy,

- Gminie na podstawie złożonej deklaracji.

Poniżej zamieszczamy  wzór  wypowiedzenia umowy, który można odebrać również w Urzędzie Gminy w Budziszewicach pokój nr 7 oraz na spotkaniach informacyjnych, które do końca marca 2013r. odbędą się we wszystkich sołectwach gminy.

                                                                                                                       Wójt Gminy
                                                                                                                  (-) Marian Holak

WZÓR WYPOWIEDZENIA UMOWY

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
poniedziałek, 18 marca 2013 12:39

Naziemna telefonia cyfrowa 1

PLAKAT

CZYTAJ WIĘCEJ

 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 06 marca 2013 15:22

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadania publicznego
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Budziszewice


Czytaj treść dokumentu

Poprawiony: poniedziałek, 22 listopada 2021 11:44
 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 26 lutego 2013 08:54

Zaproszenie na XXI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Budziszewice,
która odbędzie się w dniu 28 lutego 2013 roku /czwartek/
o godzinie 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy.


Czytaj całą treść zaproszenia

 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 08 lutego 2013 14:09

Ogłoszenie Wójta Gminy Budziszewice z dnia 8 lutego 2013 r.
w sprawie zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej
w celu opiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego nr Ob.524.1.2013

Czytaj treść ogłoszenia

Poprawiony: poniedziałek, 22 listopada 2021 11:45
 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
poniedziałek, 04 lutego 2013 15:54

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Budziszewice

Czytaj całe ogłoszenie

Poprawiony: poniedziałek, 22 listopada 2021 11:45
 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 22 stycznia 2013 10:48

Rwna_szanse

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2013" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem konkursu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.

O dotacje do 40.000,00 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2013 roku a 30 listopada 2014 roku (prowadzone ze stałą, minimum 25-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozy środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikuje się część wnioskujących) organizacje przygotują projekty. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie konkursu mija 8 marca 2013 roku o godzinie 24.00.

W przypadku pytań kontakt pod adresem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie (22) 826 10 16.
 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 10 stycznia 2013 10:42

Wójt Gminy Budziszewice
ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnych
położonych w miejscowości Nowy Józefów, gmina Budziszewice
pow. tomaszowski woj. łódzkie
Forma przetargu: ustny nieograniczony


Czytaj więcej

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 02 stycznia 2013 12:03

zaproszenie_na_spotkanie

 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 13 grudnia 2012 09:12


WDRAŻANIE TELEWIZJI CYFROWEJ


Rozpoczął się proces zmiany systemu transmisji danych z analogowego na cyfrowy. Sygnał analogowy ma być całkowicie zastąpiony przez cyfrowy do dnia 31 lipca 2013 roku. Wdrożenie, opartej na standardzie DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial), naziemnej telewizji cyfrowej stanowić będzie zasadniczy zwrot technologiczny. Cyfrowa technika nadawania sygnału analogowego umożliwi m.in. nadawanie większej liczby programów telewizyjnych, poprawę jakości obrazu i dźwięku, wprowadzenie telewizji wysokiej rozdzielczości HDTV (High Definition Television) czy równoległe nadawanie kilku ścieżek dźwiękowych.
Odbiór naziemnej telewizji cyfrowej będzie wiązał się z koniecznością dołączenia do analogowego odbiornika telewizyjnego odpowiedniego urządzenia umożliwiającego odbiór sygnału cyfrowego, zwanego set-top-boxem (STB) lub popularnie dekoderem.
Innym rozwiązaniem jest wymiana analogowego odbiornika na cyfrowy, poprzez np. zakup w pełni zintegrowanego i zamkniętego pod względem funkcjonalnym cyfrowego odbiornika telewizyjnego.
Wprowadzone zmiany będą dotyczyły jedynie tych osób, które odbierają telewizję z nadajników naziemnych. Osoby korzystające z usług sieci kablowych oraz płatnych platform satelitarnych, nie będą musiały wymieniać odbiorników ani instalować dekoderów do odkodowania sygnału cyfrowego.
Zachęcamy Państwa do odwiedzania oficjalnej strony internetowej kampanii informacyjnej o naziemnej telewizji cyfrowej www.cyfryzacja.gov.pl i do zapoznania się z niezbędnymi informacjami o wdrażanych zmianach.
 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 05 grudnia 2012 15:25

Protokół z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013"

Treść protokołu w formacie PDF

Poprawiony: poniedziałek, 22 listopada 2021 11:48
 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
poniedziałek, 05 listopada 2012 15:33

Ogłoszenie Wójta Gminy Budziszewice z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Budziszewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013"

Treść ogłoszenia w formacie PDF

Poprawiony: poniedziałek, 22 listopada 2021 11:49
 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 31 października 2012 15:22

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Budziszewice ul. Sadowa, gmina Budziszewice pow. tomaszowski, woj. łódzkie

Treść ogłoszenia w formacie PDF

 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 28 września 2012 13:13
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

 

Fila_U_w_Tomaszowie_Mazowieckim

Od nowego roku akademickiego 2012/2013 w filii Uniwersytetu Łódzkiego działającej na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki, zostały uruchomione BEZPŁATNE studia dzienne na  kierunku zarządzanie, i są jeszcze wolne miejsca. Dokumenty są przyjmowane w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim ul. Konstytucji 3 Maja 65/67  97-200 Tomaszów Mazowiecki  tel./fax (044)724-97-20 http://www.filia.uni.lodz.pl


Stworzenie możliwości bezpłatnego studiowania na kierunku zarządzanie jest ważną inicjatywą ze strony uczelni, która stara się podejmować działania odpowiadające potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców nie tylko Tomaszowa Mazowieckiego, ale także dla ościennych gmin i powiatów. Mając na względzie poszerzenie oferty edukacyjnej i dostosowanie programu kształcenia do aktualnych oczekiwań pracodawców, zostały przygotowane specjalności: logistyka, finanse i rachunkowość, zarządzanie organizacjami publicznymi oraz zarządzanie w turystyce i hotelarstwie.

Poniżej znajduje się ulotka informacyjna dotyczącą oferty na kierunku zarządzanie, gdzie aktualnie również trwa rekrutacja na studia niestacjonarne.

ULOTKA INFORMACYJNA

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 20 września 2012 14:37

OGŁOSZENIE

Informujemy, iż Zarządzeniem nr 44/2012 Wójta Gminy Budziszewice
z dnia 17 września 2012 r. podano do publicznej wiadomości
wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe przeznaczone do sprzedaży,
położone w Budziszewicach przy ul. Sadowej.

Treść zarządzenia.

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 20 września 2012 12:51

                                                                                                  Budziszewice, dnia 17 września 2012 roku

 

                                                                                                MIESZKAŃCY GMINY
                                                                                               ______________________

Zapraszam na XVI sesję Rady Gminy Budziszewice, która odbędzie się w dniu 25 września 2012 roku /wtorek/ o godzinie 13,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku,
2) zmiany budżetu Gminy na 2012 rok,
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice,
4) podziału Gminy Budziszewice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
5) przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Bzura" z siedzibą w Łowiczu,
6) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Budziszewice na lata 2012-2014,
7) Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2016,
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad.

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                            Piotr Jagiełło

 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 12 września 2012 11:00

Plakat_-_Piknik_16.09.2012

 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 12 września 2012 07:12

doynki_wojewdzkie_-_plakat

Wszelkie informacje znajdują się na stronie: http://www.powiat-piotrkowski.pl/index.php?trg=dozynki

 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
poniedziałek, 03 września 2012 07:56
Indywidualizacja w procesie nauczania

Od 01 września 2012 r. Gmina Budziszewice rozpoczęła realizację projektu
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:

,,Równe szanse - równy start".
 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 29 sierpnia 2012 13:26

Baner_Mixerplakat_01_08

 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 29 sierpnia 2012 07:44
UWAGA PRZEDSIĘBIORCY !!!


Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Czytaj więcej informacji

 
PDF Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 07 sierpnia 2012 07:13
Wyprawka szkolna

 

            Informujemy, że termin składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna" - uczęszczających do Zespołu Szkół w Budziszewicach , ustalony został na dzień 14 września 2012 roku.

Wnioski można pobrać i złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół w Budziszewicach.
Szczegółowe informacje w zakładce: Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Budziszewicach.

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 25 lipca 2012 13:50

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Budziszewice
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół w Budziszewicach, w skład którego wchodzą:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz
Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Szkolna 4, 97-212 Budziszewice

Czytaj treść ogłoszenia

Poprawiony: poniedziałek, 22 listopada 2021 11:55
 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 25 lipca 2012 07:21

                                                                                                         Budziszewice, dnia 24 lipca 2012 roku


                                                                                Mieszkańcy Gminy

                                                                                _____________________

 

Zapraszam na XV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Budziszewice, która odbędzie się w dniu 27 lipca 2012 roku /piątek/ o godzinie 8,00 w sali posiedzeń przy Urzędzie Gminy.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany budżetu Gminy na 2012 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice,
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad.

                                                                             Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                         Piotr Jagiełło

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 26 czerwca 2012 13:05

ogoszenie_26.06.2012

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 26 czerwca 2012 09:24

                                                                                                       Budziszewice, dnia  21 czerwca 2012 roku

                                                                                                      
                                                                                                       Pan/i

                                                                                                       MIESZKAŃCY GMINY

                                                                                                       __________________________

 

Zapraszam na XIV sesję Rady Gminy Budziszewice,  która   odbędzie  się  w dniu 28 czerwca 2012 roku /czwartek/ o godzinie 13,00 w  sali posiedzeń  Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał  w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok,
  2. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Budziszewice,
  3. określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych,
  4. zmiany budżetu Gminy na 2012 rok,
  5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice,

5.       Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
6.       Zapytania i wolne wnioski
7.       Sprawy różne.
8.       Zakończenie obrad.

                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                    Piotr  Jagiełło

 

 

 

 

 

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 16 maja 2012 13:17

Ogólnopolski konkurs ,,Uzdrowić Szpitale"

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim informuje iż Powiat Tomaszowski zgłosił uczestnictwo w Ogólnopolskim konkursie ,,Uzdrowić Szpitale", celem niniejszej kampanii jest uświadomienie Polakom, że to właśnie dobre zarządzanie poprawia jakość i dostępność usług szpitalnych, skraca czas oczekiwania na zabiegi i podnosi poziom obsługi pacjenta.

W związku z tym serdecznie zachęcamy wszystkich do wyrażenia swojej opinii na temat oczekiwań w zakresie usług szpitalnych poprzez wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej Szpitala znajdującej się na stronie internetowej: www.zdroweszpitale.pl/ankieta

Z jednego IP można tylko raz wypełnić i przesłać ankietę.
W konkursie mogą wziąć udział jedynie mieszkańcy powiatu tomaszowskiego.
Termin wypełniania ankiety mija 30 września 2012 roku.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: www.zdroweszpitale.pl/konkurs

Dzięki naszej solidarności i jak najliczniejszemu uczestnictwu w konkursie możemy zostać zwycięzcami konkursu zdobywając:

- kompleksowy audyt szpitala, zawierający m.in. analizę działalności medycznej, operacyjnej i sytuacji ekonomiczno - finansowej.
- defibrylator AED wraz z 1- dniowym szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy przeprowadzone przez Mistrzów Polski w Ratownictwie Medycznym 2011r.

                                                                                                                      NACZELNIK
                                                                                                     Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
                                                                                                             (-) mgr Michał Czechowicz

 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 03 kwietnia 2012 07:50

„Szkolenia dla sektora mikro i małych przedsiębiorstw"

W związku z realizacją projekt pn.: „Szkolenia dla sektora mikro i małych przedsiębiorstw" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych szkoleniach:

kurs językowy z elementami English business

oraz szkoleniach ogólnych (do wyboru):
- pozyskiwanie funduszy UE,

- zarządzanie zasobami ludzkimi,

- logistyka w firmie,
- elastyczne formy pracy i wynagradzania.

Szkolenia będą się odbywać w weekendy w terminie od kwietnia do lipca w Opocznie.

SZKOLENIA W 100% BEZPLATNE – REKRUTACJA TRWA

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej projektu wraz dokumentacją zgłoszeniową w zakładce REKRUTACJA www.szkoleniadlaprzedsiebiorstw.com.pl

Mirosław Wierzbicki
Menadżer operacyjny
tel.: 530 39 90 07

 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
poniedziałek, 12 marca 2012 09:47

logo


2 miliony złotych na zabytki w województwie łódzkim

W 2012 roku Województwo Łódzkie przeznaczy 2 miliony złotych na renowację zabytków.7 marca br. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.
Celem przyznawania dotacji jest poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego
w województwie łódzkim, promowanie jego walorów wśród mieszkańców oraz udostępnianie zabytków na cele publiczne.
O dofinansowanie może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

Nabór wniosków trwa do 6 kwietnia 2012 r.

W tym roku dla Województwa priorytetem są prace lub roboty budowlane przy najcenniejszych zabytkach w skali kraju i regionu, znajdujących się w obrębie krajobrazów kulturowych dorzecza Warty i dorzecza Pilicy, wzbogacających ofertę turystyczną i kulturalną województwa łódzkiego.
Dotacja z budżetu województwa łódzkiego na wykonanie prac przy zabytku może być udzielona w wysokości do 50% całkowitej wartości planowanego zadania. Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji nie może być większa niż 200 tys. złotych.

W związku z ogłoszonym konkursem, Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania o dofinansowanie na wykonanie prac przy zabytkach, które odbędzie się w dniu 14 marca br. o godz. 11.00 (miejsce: Urząd Marszałkowski w Łodzi, Al. Piłsudskiego 8, sala 104 – sala obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego).
W trakcie spotkania, które poprowadzą pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji odpowiedzialni za obsługę konkursu, zostaną omówione zasady udziału w konkursie, praktyczne wskazówki przy wypełnianiu wniosków oraz wymagane załączniki. Dodatkowo, uczestnicy spotkania zapoznają się z zasadami finansowania i rozliczania planowanych przedsięwzięć.

Dokumenty konkursowe oraz formularz zgłoszeniowy na spotkanie informacyjne dostępne są na stronie: www.lodzkie.pl (zakładka: Kultura/Ochrona zabytków/Dotacje). Informacje udzielane są również pod numerem telefonu: 42/ 291 98 27.

 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 09 marca 2012 14:59

„Szkolenia dla sektora mikro i małych przedsiębiorstw"

szkolenie_-_zdjcie

Zaproszenie na szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

W związku z realizacją projekt pn.: „Szkolenia dla sektora mikro i małych przedsiębiorstw" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych szkoleniach:

kurs językowy English business  oraz szkoleniach ogólnych (do wyboru):

- pozyskiwanie funduszy UE,|
- zarządzanie zasobami ludzkimi,

- logistyka w firmie,
- elastyczne formy pracy i wynagradzania.

Szkolenia będą się odbywać w weekendy w terminie od końca marca do czerwca na terenie woj. łódzkiego.

Szkolenie jest dofinansowane w 80%, przedsiębiorca wnosi wkład własny w wysokości 784,80 zł brutto.

Jeśli są Państwo zainteresowani podniesieniem kwalifikacji własnych lub swoich pracowników, proszę o kontakt.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej projektu www.szkoleniadlaprzedsiebiorstw.com.pl

Pozdrawiam

Mirosław Wierzbicki
Menadżer operacyjny
tel.:530 39 90 07

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
PDF
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 02 marca 2012 16:08
Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego pn. ,, Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2"


Treść programu w formacie PDF

 
Drukuj
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 02 marca 2012 15:06

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Budziszewice wraz z udzieleniem wsparcia finansowego.

Treść dokumentu w formacie PDF

 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 09 lutego 2012 12:36

,,1% dla Łódzkiego"

logo_kampanii_z_adresem_strony

Dzięki organizacjom pozarządowym nasze życie – także społeczne - jest ciekawsze, bogatsze i pełniejsze. Ich codzienna, często trudna i mozolna, praca to wypełnianie misji, z myślą o dobru wspólnym. To uporczywa walka o jakość społecznego życia. Wypełniając zeznanie podatkowe, przekażmy im Nasz 1%. Zróbmy to z pożytkiem dla siebie, sąsiadów, wszystkich mieszkańców regionu!


więcej na: www.1procent.lodzkie.pl, www.facebook.com/1procent.dla.Lodzkiego, www.ngo.lodzkie.pl

 

 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 01 lutego 2012 15:32

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Budziszewice wraz z udzieleniem wsparcia finansowego.

Treść ogłoszenia w formacie PDF

Poprawiony: poniedziałek, 22 listopada 2021 12:01
 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 20 stycznia 2012 09:12

plakat-_zgnie_butelk

OPIS KAMPANII ,,ZGNIEĆ BUTELKĘ"
Więcej na stronie: www.zgniecbutelke.pl

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 19 stycznia 2012 13:38

                                                                                             
                                                                                                    Mieszkańcy Gminy Budziszewice


Zapraszam na XI sesję Rady Gminy Budziszewice,  która   odbędzie  się  w dniu 27 stycznia 2012 roku /piątek/ o godzinie 13,00 w  sali posiedzeń  Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Podjęcie uchwał  w sprawach:
1)    uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok,
2)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice,
3)    zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
4)    wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
5)    przyjęcia „Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2012 rok na terenie Gminy Budziszewice”,
6)    Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok,
7)    Ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Punkt Przedszkolny w Rękawcu prowadzony przez Gminę Budziszewice.
5.       Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
6.       Zapytania i wolne wnioski.
7.       Sprawy różne.
8.      Zakończenie obrad.
                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                   (-)  Piotr  Jagiełło

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
poniedziałek, 07 listopada 2011 12:00

Ogłoszenie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Budziszewicach

w sprawie jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego

IMG_4957Uprzejmie proszę o zgłaszanie do Urzędu Stanu Cywilnego w Budziszewicach par małżeńskich zameldowanych na terenie naszej gminy, które w latach 2011 – 2012 obchodziły lub będą obchodziły jubileusz 50 -lecia pożycia małżeńskiego.
Proszę również o zgłaszanie par małżeńskich, które swój jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych, a nie zostały jeszcze odznaczone medalem za długoletnie pożycie małżeńskie.
Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Budziszewicach w pok. nr 9 ( na I piętrze), telefonicznie pod nr tel. 44 710-23-89 wew. 28 lub pocztą elektroniczną e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 31 stycznia 2012 r.
Przy zgłaszaniu par małżeńskich proszę podać imiona i nazwiska małżonków oraz datę i miejsce zawarcia małżeństwa.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Budziszewicach

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 10 stycznia 2012 14:40

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM
,, PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE NIEMIEC"

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi organizuje bezpłatne seminarium: "Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Niemiec". Zapraszamy do siedziby Fundacji w dniu 25 stycznia 2012 r. o godzinie 9.00. Seminarium prowadzi doradca biznesowy i założyciel inkubatora przedsiębiorczości dla polskich firm w Berlinie. Ilość miejsc ograniczona. Udział w seminarium po wcześniejszej rejestracji.

PROGRAM I FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Więcej informacji na:
http://www.frp.lodz.pl/index.php?dzial=projekty&id=een&go=250112

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 30 grudnia 2011 14:48

Protokół z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012

Treść protokołu w formacie PDF

Poprawiony: poniedziałek, 22 listopada 2021 12:03
 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 22 grudnia 2011 14:05

stroik            Mieszkańcy Gminy Budziszewice

Zapraszam na X sesję Rady Gminy Budziszewice, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2011 roku /czwartek/ o godzinie 12,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Budziszewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012".
2) zmiany Uchwały nr VI/22/11 Rady Gminy Budziszewice z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013,
3) zmiany budżetu gminy na 2011 rok,
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice,
5) zatwierdzenia ceny za 1m³ wody dostarczonej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowiących własność Gminy Budziszewice.

5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.

                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                            Piotr Jagiełło

 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
poniedziałek, 21 listopada 2011 15:26


Ogłoszenie Wójta Gminy Budziszewice o przeprowadzeniu konsultacji

Stosownie do regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, przyjętym uchwałą Rady Gminy Budziszewice z dnia 6 grudnia 2010 roku ogłaszam konsultacje.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
( tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm).

 

1. Cel i przedmiot konsultacji:

 

Celem konsultacji jest stworzenie płaszczyzny wymiany poglądów w sprawach ważnych dla gminy, organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zapewnienie form dialogu społecznego  oraz wzajemnego informowania się i wyrażania opinii na temat projektu:          

Rocznego programu współpracy Gminy Budziszewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

 

2. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

 • - rozpoczęcie konsultacji 29 listopada 2011 roku;
 • - zakończenie konsultacji 13 grudnia 2011 roku.

3. Forma konsultacji:

 

Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnego zgłaszania opinii i uwag na formularzu.
Uwagi/opinie/propozycje zmian wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać:

 

- osobiście w Urzędzie Gminy, w godzinach pracy Urzędu - pok. nr 9,     
- drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- pocztą

 

- Projekt programu i formularz znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Budziszewice: http://www.bip.budziszewice.com.pl w zakładce: ,,Ogłoszenia  i informacje”  ( pod ogłoszeniem) na stronie internetowej Gminy Budziszewice: www.budziszewice.com.pl - w zakładce ,, Ogłoszenia”  ( pod ogłoszeniem) oraz w Urzędzie Gminy pok. nr 9.

 

-  Program znajduje się także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

                                                                                                                         WÓJT GMINY
                                                                                                                        (-) Marian Holak

Treść projektu Rocznego programu współpracy Gminy Budziszewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012

Formularz zgłaszania uwag/opinii/propozycji

Poprawiony: poniedziałek, 22 listopada 2021 12:05
 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 16 listopada 2011 15:43

                                                                                                                 Budziszewice, dnia 16.11.2011r.

                                                                                                         

                                                                                                        Szanowni Państwo


Serdecznie zapraszam na IX Sesję Rady Gminy Budziszewice, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2011 roku /środa/ o godzinie 12,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy przy Gminnej Bibliotece Publicznej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Przyjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany uchwały nr VIII/43/11 Rady Gminy Budziszewice z dnia 21.09.2011r. w sprawie trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
2) ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
4) zmiany budżetu gminy Budziszewice,
5) zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013,
6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Budziszewice,
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad.

                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                   (-) Piotr Jagiełło

 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 16 listopada 2011 15:36

ZAPROSZENIE

 

Placówka Terenowa KRUS w Tomaszowie Maz. we współpracy
z Wójtem Gminy Budziszewice zaprasza na szkolenie na temat: 

"Bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym"
,

które odbędzie się w dniu 23.11.2011r. (środa) o godzinie 14.30

w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Budziszewicach.

Najważniejsze zagadnienia, które będą omawiane podczas szkolenia:

 

 

Więcej…
 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 04 listopada 2011 15:05

ZAPROSZENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH USŁUG KSIĘGOWYCH

 

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS od zeszłego roku świadczy na rzecz organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych BEZPŁATNĄ usługę księgową. Obecnie prowadzi nabór organizacji, których może otoczyć swoim wsparciem w 2012 r. Usługa księgowa obejmuje bieżące księgowanie dokumentów organizacji oraz sporządzanie sprawozdania finansowego za 2012 rok.

Więcej informacji poniżej.

ZAPROSZENIE DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH USŁUG KSIĘGOWYCH
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 
 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 14 września 2011 12:29

                                                                                                                     Szanowni Państwo

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszam na VIII Sesję Rady Gminy Budziszewice, która odbędzie się w dniu 21 września 2011 roku /środa/ o godzinie 14,00 w sali posiedzeń Urzędu  Gminy.

 

 

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Przyjęcie uchwał w sprawach:
  - powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądowych,

  - przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Budziszewice za I półrocze 2011r,

  - zmiany budżetu gminy na 2011 rok,
  - uchylenia uchwały Nr VII/36/11 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Punktu Przedszkolnego w Rękawcu,
  - uchylenia Uchwały Nr VII/32/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Budziszewice,
  - nadania imienia Zespołowi Szkół w Budziszewicach,
  - wyboru ławników sądowych na kadencję 2012-2015,
   

  5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy.

  6. Zapytania i wolne wnioski.

  7. Sprawy różne.

  8. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                             (-)    Piotr Jagiełło

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Email
środa, 14 września 2011 07:51

Ulotka

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 23 lipca 2021 11:38

 „SOŁECTWO NA SWOIM”

logo 1

 

W wyniku naboru Sołectwo na plus Gmina Budziszewice realizuje projekt lokalny pod nazwą Sołectwo na swoim. Projekt zgłoszony został przez sołectwo Nowy Rękawiec, a realizowany będzie w miejscowości Nepomucenów, w okresie od 01 lipca do15 listopada 2021 roku.

Wartość projektu: 10.000,00zł.

Wartość dofinansowania: 10.000,00zł.

W ramach projektu w miejscowości Nepomucenów powstanie miejsce służące mieszkańcom do spotkań i rekreacji.

Mieszkańcy we własnym zakresie przygotują teren,  na którym stanie altana.


„SULEJÓW” NASZĄ WIZYTÓWKĄ


logo 2

„SULEJÓW” naszą wizytówką to kolejny projektu , który Gmina Budziszewice realizuje w wyniku naboru Sołectwo na plus.

Projekt ten zgłoszony został przez sołectwo Węgrzynowice, i tam też w okresie od 01 lipca do15 listopada 2021 roku będzie realizowany.

Wartość projektu: 11.000,00zł.

Wartość dofinansowania: 10.000,00zł.

W ramach projektu zakupione zostaną i zamontowane na „Sulejowie” lampy solarne. Ponadto zakupiona zostanie zieleń, którą posadzą tam mieszkańcy.

 

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
poniedziałek, 01 sierpnia 2011 13:33

plakat_fotokonkurs_2011_mini
REGULAMIN KONKURSU

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   

                             INFORMACJA DOTYCZĄCA SPISU KONTROLNEGO

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010r. o narodowym spisie powszechnym lubności imieszkań w 2011r. ( Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.


Czytaj więcej

Poprawiony: poniedziałek, 22 listopada 2021 12:13
 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 22 czerwca 2011 11:30

                                                                                                               Budziszewice, dnia 22 czerwca 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Budziszewice

 

 

                                                                                        Mieszkańcy Gminy Budziszewice

 

 

Serdecznie zapraszam na VII Sesję Rady Gminy Budziszewice, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2011 roku /czwartek/ o godzinie 14,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok,
2) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Budziszewice,
3) zmiany w budżecie Gminy na 2011 rok,
4) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Budziszewicach przy ulicy Jana Chryzostoma Paska 84 – Spółka Cywilna „JANOWSCY S.C. Elżbieta Janowska, Zbigniew Janowski ",
5) nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Budziszewice,
5. Informacja dotycząca zakresu umorzonych zaległości oraz odroczenia terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenia płatności całości lub części należności na raty za rok 2010, udzielonych w trybie określonym uchwałą Nr VII/35/07 Rady Gminy Budziszewice z dnia 28 czerwca 2007 roku (tj. należności do których nie ma zastosowanie ordynacja podatkowa).
6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.

 

                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                               Piotr Jagiełło

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 15 czerwca 2011 14:53

                                                                                                                                                    Budziszewice, 14.06.2011r.

I N F O R M A C J A
dotycząca wyborów ławników sądowych
na kadencję 2012 - 2015

Rada Gminy Budziszewice informuje, że w związku z upływem w bieżącym roku kadencji ławników sądowych rady gmin obowiązane są dokonać wyboru ławników na kadencję lat 2012-2015.

Liczba ławników wybieranych przez Radę Gminy Budziszewice wynosi:
1/ do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim : ogółem – 1
w tym do sądu pracy - 1
2/ do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim: ogółem – 2.

Więcej…
 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
poniedziałek, 13 czerwca 2011 08:00

2011.06.13_ULOTKA_MAMMOGRAFIA

 

 

Informujemy, że:

w tegorocznej edycji akcji MISTRZOWIE AGRO

największego plebiscytu wiejskiego i rolniczego w Polsce,

który w naszym województwie prowadzony jest przez Dziennik Łódzki

oraz ogólnopolski serwis i magazyn „Strefa Agro”

 • Koło Gospodyń Wiejskich MIERZNIANKI z MIERZNAzostało nominowane do tytułu

Koło Gospodyń Wiejskich Roku, a

 • Sołectwo Nowy Rękawiec do tytułu SOŁECTWO ROKU.

 

Serdecznie zachęcamy do wspierania reprezentantów naszej Gminy.

 

W kategorii KGW głosować można na stronie:

https://dzienniklodzki.pl/p/kandydaci/mistrzowie-agro-2021%2C1010207/?groupId=93955

Głosowanie trwa od środy, 13 października do piątku, 5 listopada do godz. 20:30.

W kategorii SOŁECTWO głosować można na stronie:https://dzienniklodzki.pl/p/kandydaci/1010267

Głosowanie trwa od środy, 13 października do wtorku, 16 listopada do godz. 20:30

 

 

Poznaj Polskę

Gmina Budziszewice otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2021, na organizację wycieczek szkolnych  związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych.

Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 20 000,00 zł

Wkład własny stanowi: 5 600,00 zł

W ramach projektu uczniowie naszej szkoły pojadą na dwie wycieczki, jednodniową i trzydniową. Odwiedzą min. Warszawę, Krosno, Sanok, Solinę, Zyndronową oraz Żarnowiec.

poznaj polskeMEiN

 

 

 

 

Informacja na temat polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2021/2022,

miejscowości w których odbędą się polowania, datę i czas polowania.

Wojskowe Koło Łowieckie "HUBAL" Nr 452 w Tomaszowie Maz.

Kubacki Paweł Tel: 693 289 780

Polowania odbędą się w godzinach 8.00 do 16.00 w dniach:

09.10.2021; 

31.10.2021;

21.11.2021;

27.11.2021; 

05.12.2021;  

12.12.2021;  

16.01.2022;  

30.01.2022;

06.02.2022;  

20.02.2022;  

26.02.2022

w obwodzie łowieckim Nr 171.  Zagóry, Turobów, Paulinów, Zubki Duże, Zubki Małe, Podkonice Małe, Podkonice Duże, Zarzecze, Dziurdzioły, Małgorzatów, Zielone, Stanisławów Lipski, Księża Wola, Czerwonka, Podkońska Wola.

Polowania odbędą się w godzinach 8.00 do 16.00 w dniach:

16.10.2021(Hubertus Spalski),

06.11.2021;  18.12.2021; 

08.01.2022

w obwodzie łowieckim Nr 169 Lubochnia, Skrzynki, Zaosie, Dębniak, Tarnowska Wola, Nepomucenów, Rękawiec, Świniokierz Włościański, Stanisławów, Helenów, Mierzno, Józefów Stary/Nowy, Adamów, Budziszewice, Antolin

 

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 15 grudnia 2010 15:59

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Powszechny spis ludności i mieszkań w 2011r. (NSP 2011) będzie pierwszym spisem powszechnym od czasu, kiedy Rzeczpospolita Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej. Z tego faktu wynika szereg zobowiązań, m.in. konieczność dostarczenia informacji z dziedziny demograficzno–społecznej oraz społeczno–ekonomicznej, w zakresiei terminach określonych przez Komisję Europejską.

 
Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.
 
Na terenie Gminy Budziszewice będzie pracował 1 rachmistrz spisowy.

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZA SPISOWEGO

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 23 marca 2011 12:07

bg_baner_nsp_v3

Uprzejmie informujemy, że od 22 marca, na stronie www.stat.gov.pl udostępniony został demonstracyjny formularz do samospisu internetowego do Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2011 w wersji do badania pełnego oraz do badania reprezentacyjnego.
Wersja demonstracyjna jest przeznaczona wyłącznie do zapoznania się z funkcjonalnością aplikacji, informacje wprowadzone na tym formularzu nie są zapisywane w bazie danych i są widoczne tylko do momentu wylogowania.

Właściwy formularz będzie można wypełnić od chwili rozpoczęcia NSP 2011 to jest, od 1 kwietnia br., ale nie później niż do 16 czerwca 2011 roku.
Formularz będzie aktywny, to znaczy będzie można go wypełniać przez 14 dni od pierwszego zalogowania, jednorazowo lub etapami, dowolnego dnia, o dowolnej porze. Wprowadzone dane będą zapamiętywane. Jeśli przez 14 dni formularz nie zostanie wypełniony w całości, spis w danym gospodarstwie domowym zostanie dokończony drogą telefoniczną lub przez rachmistrza spisowego.

 

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 06 maja 2011 10:33
 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 08 marca 2011 14:53
OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
,, Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Budziszewice"
 
 
Email

plakat1

 
Email

ogoszenie

 
PDF Drukuj

 

 Informacje dla rodziców chcących zapisać dzieci do Oddziału Pięciolatków, Sześciolatków lub klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół
w Budziszewicach na rok szkolny 2011/2012

Więcej…
 
PDF Drukuj

INFORMACJE DLA RODZICÓW CHCĄCYCH ZAPISAĆ DZIECI DO ODDZIAŁU PIĘCIOLATKÓW, SZEŚCIOLATKÓW LUB KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2011/2012

Więcej…
 
Email

Informacja Wojewódzkiego Biura Spisowego w Łodzi

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Łodzi informuje, iż Główny Urząd Statystyczny będzie uczestniczył w najbliższą niedzielę, tj. 19 września, w Dożynkach Prezydenckich w Spale. Podczas obchodów GUS uruchomi specjalne stanowisko, w którym będzie można zasięgnąć wszelkich informacji dotyczących odbywającego się do 31 października br. w całym kraju Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Będzie można zaopatrzyć się w płytę z nagranym formularzem spisowym do spisania się metodą off-line, jak również na specjalnych stanowiskach komputerowych z podłączeniem do Internetu każdy użytkownik gospodarstwa rolnego będzie mógł spisać się samodzielnie. Pomocą będą służyli członkowie Centralnego Biura Spisowego i Wojewódzkiego Biura Spisowego w Łodzi.

                                                                                                                 Piotr Ryszard Cmela
                                                                                                                 Z-ca Wojewódzkiego

                                                                                                                 Komisarza Spisowego

 
PDF Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 23 lutego 2011 11:05
Ogłoszenie Wójta Gminy Budziszewice o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Treść ogłoszenia w formacie PDF

 
PDF Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 01 lutego 2011 15:26

Ogłoszenie Wójta Gminy Budziszewice o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

 

 

Więcej…
 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 10 grudnia 2010 14:09

Informacja Wójta Gminy Budziszewice o konieczności zmiany terminu
konsultacji z organizacjami pozarządowymi

TREŚĆ INFORMACJI W FORMACIE PDF

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 26 listopada 2010 15:32
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Budziszewice o przeprowadzeniu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi

Więcej…
 
Email
Konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków województwa łódzkiego

Dwa miliony zł na zabytki w Województwie Łódzkim

Mając na względzie ochronę najcenniejszych zabytków z województwa łódzkiego, Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi ogłosił konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego w 2010 r. Zainteresowane osoby mogą składać aplikacje do 26 kwietnia br.
 

Na realizację zadań wyłonionych w konkursie Sejmik Województwa Łódzkiego przeznaczył kwotę 2 000 000 zł.

 

O dofinansowanie może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

 

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu odbędzie się 14 kwietnia 2010 r. o godz. 12.00 w Łodzi, przy Al. Piłsudskiego 8, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz formularz zgłoszeniowy na spotkanie informacyjne dostępne są na stronie: www.lodzkie.pl. Informacje udzielane są również pod numerem telefonu: 42 291 98 27.

Formularz zgłoszeniowy na spotkanie informacyjne

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 08 kwietnia 2011 08:50

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
poniedziałek, 27 marca 2017 14:52

Wyniki otwartego konkursu ofert
na realizację w 2017 roku zadania publicznego
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu na terenie Gminy Budziszewice
wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie

Czytaj całość

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 09 marca 2017 14:29

Ogłoszenie
Wójta Gminy Budziszewice

w sprawie zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej
powoływanej w celu opiniowania ofert składanych w ramach
otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na
terenie Gminy Budziszewice wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie

Czytaj treść ogłoszenia

 

kobitki1

 

życzenia

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 24 lutego 2017 14:53

Kiedy nabory w LGD „BUD-UJ RAZEM”?


W ostatnim okresie to najczęściej zadawane pytanie przez potencjalnych beneficjentów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „BUD-UJ RAZEM”.

Pierwotnie rozpoczęcie naborów planowane było jeszcze w minionym roku, jednak konieczność dostosowania dokumentów proceduralnych LGD do zmienionych rozporządzeń
 i  wytycznych spowodowała przesunięcie ich na pierwszą połowę 2017 r. Obecnie procedury wyboru
 i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia są w trakcie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Po uzyskaniu akceptacji Samorządu Województwazostaną ogłoszone nabory.

Czytaj całość

 

Szczepionka-dobrowolna i darmowa

DowiedzSieWiecej

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 24 lutego 2017 14:20

                                                                      Budziszewice, dnia 24 lutego 2017 r.

 

Ogłoszenie
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz Uchwały nr XVII/101/2016 Rady Gminy Budziszewice z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie: przyjęcia ,,Rocznego programu współpracy Gminy Budziszewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.      

WÓJT GMINY BUDZISZEWICE
ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Budziszewice wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie

 

Czytaj treść ogłoszenia

 
Email

 

logo

Na co i jak pozyskać środki za pośrednictwem
Stowarzyszenia LGD ,,BUD-UJ RAZEM"

Czytaj treść informacji

logo 2

 

 
Email

drogie panie

 
Email

zadanie

 
Email

Plakat -spotkania informacyjno-konsultacyjne 01.2017 2

 
Email

życzenia

 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 27 grudnia 2016 12:29

Konsultacje potrzeb informacyjnych związanych
ze spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Konsultacje polegają na wypełnieniu online ankiety, dostępnej na stronie internetowej GUS:                  http://konsultacje-spis-2021.stat.gov.pl

Kwestionariusz będzie dostępny do wypełnienia do 30 grudnia br.

 

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 02 grudnia 2016 08:33

Zaproszenie na szkolenia:

Integrowana ochrona roślin

prowadzący Zenobia Opala ŁODR Piotrków Tryb

Wybrane zagadnienia z PROW 2017

Restrukturyzacja małych gospodarstw

prowadzący Janusz Bolanowski ŁODR Piotrków Tryb.

CZYTAJ WIĘCEJ

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 02 grudnia 2016 08:25

Resortowy program rozwoju instytucji opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,Maluch".

CZYTAJ WIĘCEJ

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 18 listopada 2016 07:59

badania rolników

Czytaj więcej

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 29 listopada 2016 13:11

Nowy termin badań

CZYTAJ WIĘCEJ

 
Email

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Budziszewice, ul. Sadowa

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 29 listopada 2016 13:00

bezpłatna mammografia

 
Email

Plakat - spotkania szkoleniowo-doradcze - wrzesień 2016

 
Protokół z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących treści projektu ,,Rocznego programu współpracy.. Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 18 listopada 2016 14:35

Treść protokołu

 
Email

Informacja o przystąpieniu do opracowania PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ dla Gminy Budziszewice

Więcej…
 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 08 listopada 2017 08:40

Panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne

 

Osoby zainteresowane montażem paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych proszone są o złożenie deklaracji przystąpienia do inwestycji do dnia 17 listopada 2017 r. do godziny 15.30 w Urzędzie Gminy Budziszewice, pokój nr 2.

                                                                                      (-) Angelika Somska

 

Formularz deklaracji

Prezentacja dotycząca działania instalacji i kalkulacja cenowa

 
Email

Ogłoszenie o I-szym przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Budziszewice, ul. Sadowa

Czytaj treść ogłoszenia

 
Email

infromacja 50-lecie

 
Email

Ogłoszenie Wójta Gminy Budziszewice z dnia 24.10.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Budziszewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017"

 
Email

bez tytułu

 
Email

mocni w biznesie

 
Email

ogłoszenie1

 
Email

loteria

 
Email

Spotkanie informacyjne pn. „Środa z Funduszami na infrastrukturę opieki społecznej”

Więcej…
 
Email

Spotkanie informacyjne nt. Regionalnego Konkursu Grantowego Programu „Równać Szanse”

Więcej…
 
Email

Zerw 2016 b

 
Email

ogłoszenie

 
Email

plakat zjednoczeni2

 
Email

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 38

Więcej…
 
Email

Głosuj na Gimnazjum w Budziszewicach

 Uczniowie Gimnazjum imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół w Budziszewicach w roku szkolnym 2015 / 2016 uczestniczą w programie "Na własne konto". W ramach realizacji tego programu uczniowie  w okresie ferii uczestniczyli w zajęciach warsztatowych i wyjazdowych o tematyce przedsiębiorczości, ekonomii i aktywności gospodarczej.

Na zakończenie realizacji programu uczniowie zobowiązani byli stworzyć biznesplan Spółdzielni Uczniowskiej, aby móc powołać ją do istnienia.

Projekt ten będzie uczestniczył w konkursie ocenianym przez jury programu.

Aby móc dotrzeć do odbiorców uczniowie stworzyli film reklamujący Spółdzielnię Uczniowską "Szkoła Marzeń".

Reklama została zamieszczona w aplikacji konkursowej „Na własne konto" na facebook'u

Na filmik będzie można głosować od 05 do 15 maja oddając codziennie jeden głos. Dwa lata temu zajęliśmy 4 miejsce na ponad 100 szkół. Pomóżmy osiągnąć gimnazjalistom sukces. Wystarczy codziennie kliknąć w link zamieszczony poniżej a następnie kliknąć GŁOSUJĘ!

https://www.facebook.com/nawlasnekonto?sk=app_311168525678926&app_data=597

Filmik zamieszczony w aplikacji konkursowej ma słabą jakość ponieważ według regulaminu reklama może mieć tylko 30 sekund i pojemność 20 MB.

Filmik w dobrej jakości i dłuższy dostępny jest pod adresem

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gzCkR6m0Nwo

Liczymy na wsparcie mieszkańców gminy Budziszewice oraz gości odwiedzających tę stronę.

Do głosowania zapraszają uczniowie gimnazjum uczestniczący w programie „Na własne konto" wraz z opiekunem Justyną Woźniak – Staruch.

 
Email

List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego skierowany do rolników

 
Email

 

OSTRZEŻENIE METEOROLOGINE NR 37

Więcej…
 
Email

 

OSTRZEŻENIE METEOROLOGINE NR 36

Więcej…
 
Email

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 35

Więcej…
 
Email

plakat stop pożarom traw

 
Email

PLAKAT inauguracja

 

IV Ogólnopoolski Konkurs Poetycki im. Juliana Tuwima

 
Email

konkurs plastyczny - plakat

Więcej…
 
Email

Wyniki otwartego konkursu na realizację w 2016 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Budziszewice wraz z udzieleniem wsparcia finansowego

Czytaj treść ogłoszenia

 
Email

Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej - 21 marca 2016 r.

 
Email

Zmiany zasad obsługi klientów Oddziału Cudzoziemców Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Więcej…
 
Email

Kampania informacyjna Ministerstwa Finansów "Szybki PIT"

 
Email

plakt marzec

Pobierz formularz zgłoszeniowy

 
Email

apteka

 

 

 
Email

 

INFORMACJA


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w kwietniu 2016 roku organizuje nabór wniosków w ramach Działania X.1 "Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.


 

Czytaj więcej

 
Zamieszczony przez Administrator   
poniedziałek, 22 lutego 2016 11:52

OGŁOSZENIE
 

otwratego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Budziszewice wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie

Czytaj treść ogłoszenia

 
Email

Grant zaproszenie na spotk

 
Email

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu "Równać szanse"

 

Stwórz z młodymi ludźmi projekt, dzięki któremu poczują się oni ważni i docenieni! 

Trwa Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2016” na projekty dla młodych ludzi. Takie, o których będzie głośno w całej okolicy! Takie, które odmienią życie uczestników! Takie, z których to oni sami będą dumni! Nieważny jest temat – ważny jest rozmach, zaangażowanie i samodzielność młodych ludzi.  

Więcej…
 
Email

Podręcznik instruktażowy do programu "Rodzina 500 plus"

 
Email

zimowiska

 
Email

zaproszenie na sesję

 
Email

Dotacja-e-pacjent-panorama-z-tekstemmpi baner

Czytaj więcej

 
Email

alt

 
Email

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową - Budziszewice, ul. Sadowa

 

Czytaj treść ogłoszenia przetargu

Czytaj treść ogłoszenia przetargu c.d.

 
Email

Protokół z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących treści ,,Rocznego programu współpracy  Gminy Budziszewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016"

 

Czytaj treść protokołu

 
Email

   

Informuje się mieszkańców, iż w dniu 22.10.2015 r. od godz. 8:00 do godz. 17:00 wystąpią przerwy w dostawie prądu w całej miejscowości Budziszewice.

 
Email

Treść ogłoszenia

Treść projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Budziszewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 rok”

 
Email

informacja

 
Email

eko

Więcej…
 
Email

baner 330x140

Więcej…
 
Email

bez tytułu2

 
Email

bez tytułu

 
Email

 baner

Więcej…
 
Email

plakat 5 sierpnia

 

Czytaj program spotkania

Formularz zgłoszeniowy

 
Email

węgrzynowice świetlica 

GŁOSUJ NA WĘGRZYNOWICE!!!!

Więcej…
 
Email

Szanowni Państwo!

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim informuje, iż Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych organizuje kolejną edycję konkursu LODOŁAMACZE. Udział w nim mogą wziąć pracodawcy rynku pracy chronionego, otwartego, instytucje, organizacje i stowarzyszenia oraz wszyscy pracodawcy, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne.

Więcej informacji na stronie internetowej konkursu http://www.lodolamacze.info.pl

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych mija 30 lipca 2015 roku.

 
Email

INORMACJA

O ZBLIŻAJĄCEJ SIĘ FALI UPAŁÓW

 

Czytaj treść informacji

Wskazówki jak przygotować się na upał

 

 
Email

Rusza IV edycja ogólnopolskiego konkursu:

"Miłość z podbitym okiem? Listy nadziei. Twoja historia może uratować komuś życie", pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP.

Organizatorzy konkursu:

Elżbieta Radziszewska - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Anna Milczanowska - Prezydent miasta Radomska

 

Czytaj więcej

Oświadczenie o akceptacji regulaminu

Regulamin konkursu

 
Zamieszczony przez Administrator   
wtorek, 23 czerwca 2015 23:00

ZAPROSZENIE
na VII sesję Rady Gminy Budziszewice,
która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 roku

Czytaj treść zaproszenia

 

 

NARODOWY PROGRAM SZCZEPIEŃ - PODSTAWOWE INFORMACJE Czytraj więcej

Q&A I ARGUMENTACJA DLACZEGO WARTO SIĘ ZASZCZEPIĆ Czytaj więcej

 
Email

Informacja w sprawie naboru kandydatów na ławników sądowych

na kadencję 2016-2019

Czytaj informację więcej

 
Email

Czarnocin

 
Email

kolonie letnie

 
Email

informacja 50-lecie

 
Email

fundusze

Pobierz formularz zgłoszeniowy

 
Email

wrota plakat

 
Email

Wyniki otwartego konkursu na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Budziszewice wraz z udzieleniem wsparcia finansowego

Czytaj treść ogłoszenia

 
Email

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim Wydział Kultury i Promocji Powiatu serdecznie zaprasza młode organizacje pozarządowe (działające nie dłużej niż 18 m-cy) oraz grupy nieformalne i samopomocowe (np. Koła Gospodyń Wiejskich) z terenu powiatu tomaszowskiego do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym konkursu „Grant na lepszy start".

Spotkanie odbędzie się 14 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim ul. Św. Antoniego 41 (sala nr 129 , piętro I).

Więcej informacji

 
Email

plakat

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Z unijnego na nasze, czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich”. Spotkanie poprowadzi specjalista ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Bełchatowie.

Spotkanie odbędzie się 10 kwietnia 2015 r. (tj. piątek) w godzinach 11:30-15:00 w Sali USC Urzędu Miejskiego w Sulejowie, ul. Konecka 42, parter. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 8 kwietnia 2015 r., do godz. 12.00. Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/spotkania-informacyjne/spotkanie_informacyjne_z_unijnego_na_nasze_sulejow_10042015

 

Program spotkania

Formularz zgłoszeniowy

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 4